ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν:

1. Τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 29 παρ. 1 καὶ 2, 30, 42 παρ. 2 καὶ 4, 46 παρ. 2, 59 παρ. 2 καὶ 67 τοῦ Νόμου 590/1977 «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», (Φ.Ε.Κ. 146, τεῦχ. Α’, 31-5-1977).

2. Τὴν ἀπὸ 2-12-1978 ἀπόφασιν ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου (Φ.Ε.Κ. 214/Ά’/7-12-1978).

3. Τὸν ὑπ’ ἀριθμ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν» (Φ.Ε.Κ. 1/τ. Α’/1980).

4. Τὸν Κανονισμὸν 5/1978 «Περὶ κώδικος Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων» (Α’ 48) καὶ τόν Κανονισμὸν 156/2002 (Φ.Ε.Κ. Α’ 338, 31- 12-2002) «Περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῆς παραγράφου 1, τοῦ ἄρθρου 5, τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 31/1971 Κανονισμοῦ καὶ τῶν ἄρθρων 150 καί 152 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 5/1978 Κανονισμοῦ».

5. Τὸν Κανονισμὸν 39/1972 «Περὶ τῶν ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξων Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἡσυχαστηρίων (Α’ 103) καὶ τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 39 «περὶ τῶν Ἱερῶν Μονῶν» τοῦ Νόμου 590/1977.

6. Τάς διατάξεις τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 55/1974 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περὶ μελέτης καὶ ἐκτελέσεως ἁπάντων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἔργων» (Φ.Ε.Κ. 185/τ.χ. Ά’/1-7-1974).

7. Τάς διατάξεις τοῦ Νόμου 3316/2005 «Περὶ ἀναθέσεως καὶ ἐκτελέσεως δημοσίων συμβάσεων ἐκπονήσεως μελετῶν καὶ παροχῆς συναφῶν ὑπηρεσιῶν καὶ ἄλλων διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 42/τ.χ. Ά’/22-2- 2005).

8. Τάς διατάξεις τοῦ Νόμου 3669/2008 «Περὶ κυρώσεως τῆς κωδικοποιήσεως τῆς νομοθεσίας κατασκευῆς δημοσίων ἔργων» (Φ.Ε.Κ. 116/τ.χ. Ά’/18-6-2008).

9. Τὸ Π.Δ. 60/2007 «Περὶ προσαρμογῆς τῆς Ἑλληνικῆς Νομοθεσίας εἰς τάς διατάξεις τῆς Ὁδηγίας 2004/18/ΕΚ: «Περὶ συντονισμοῦ τῶν διαδικασιῶν συνάψεως δημοσίων συμβάσεων ἔργων, προμηθειῶν καὶ ὑπηρεσιῶν» (Φ.Ε.Κ. 64/τ.χ. Α’/16-3-2007).

10. Τὸ Π.Δ. 118/2007 «Περὶ Κανονισμοῦ Προμηθειῶν Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/τ.χ. Α’/10-7-2007).

11.Τὴν Κοινοτικὴν Ὁδηγίαν 2004/18/ΕΚ καὶ τοὺς συμπληρωματικοὺς καὶ τροποποιητικοὺς αὐτῆς Νόμους καὶ Διατάξεις, ὅπως ἰσχύουν ἑκάστοτε. 2

12. Τάς ἀνάγκας συγκροτήσεως τῶν ὀργάνων διοικήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου.

13. Τήν πρότασιν τοῦ Μητροπολίτου Καρπενησίου καὶ τὴν ὑπ’ ἀριθμ. 1/15-2-2017 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου. Ἀποστέλλει πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δι’ ἔγκρισιν, τόν Ἐσωτερικόν Κανονισμόν Λειτουργίας τῶν Κεντρικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου, ἔχοντα ὡς ἑξῆς:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ

Ὁ Ἐσωτερικὸς Κανονισμὸς Λειτουργίας τῶν Κεντρικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου διαλαμβάνει καὶ ρυθμίζει τὴν ὀργάνωσιν, τὴν σύνθεσιν, τὰς ἁρμοδιότητας καὶ τὴν λειτουργίαν τῶν Κεντρικῶν Ὑπηρεσιῶν αὐτῆς, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἕδραν τὸ Καρπενήσιον καὶ στεγάζονται εἰς τὸ ἰδιόκτητον κτίριον αὐτῆς, ἐν Καρπενησίῳ καί ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Δημοκρατίας ἀριθμ. 1, Τ.Κ. 36100. Ἡ Διοίκησις ἁπασῶν τῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀσκεῖται κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, τὸ Σύνταγμα, τοὺς Νόμους τοῦ Κράτους καὶ τοὺς Κανονισμοὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: α) ὑπὸ τοῦ ἑκάστοτε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου, καὶ β) ὑπὸ τοῦ ἑκάστοτε Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 1

ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Αἱ Κεντρικαὶ Ὑπηρεσίαι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου διαρθροῦνται ὡς ἑξῆς:

1. Πρωτοσυγκελλία.

Ὁ Πρωτοσύγκελλος εἶναι ὁ κατὰ τὸν Νόμον ἀναπληρωτὴς τοῦ Μητροπολίτου καὶ προΐσταται πασῶν τῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου, ἀναλόγως πρὸς τὰς ἐξουσιοδοτήσεις, ποὺ παραχωροῦνται εἰς αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου.

Εἰς τὴν Πρωτοσυγκελλίαν ἀνήκουν αἱ κάτωθι ἁρμοδιότητες:

α) Ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἀποφάσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν πάσης φύσεως ἀποφάσεων τῶν ὀργάνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

β) Ἡ παρακολούθησις τῆς μισθολογικῆς ἐξελίξεως τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν λαϊκῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

γ) Ἡ τήρησις τῶν ὑπηρεσιακῶν ἀτομικῶν φακέλλων τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν λαϊκῶν Ὑπαλλήλων.

δ) Ἡ θεώρησις τῶν τηρουμένων βιβλίων τῶν Ἐνοριῶν καὶ τῶν Ἱερῶν Μονῶν.

ε) Ἡ ἐποπτεία καὶ ὁ συντονισμὸς λειτουργίας τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ πασῶν τῶν Ὑπηρεσιῶν αὐτῆς, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ ἐποπτεία τῶν Κληρικῶν καὶ Ἐκκλησιαστικῶν λαϊκῶν Ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν εἰς τὰς ὀργανικᾶς θέσεις τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

2. Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος.

Εἰς τὸν Γενικὸν Ἀρχιερατικὸν Ἐπίτροπον ἀνήκουν αἱ κάτωθι ἁρμοδιότητες:

α) Ἡ κάλυψις τῶν ἀναγκῶν τῆς θείας λατρείας εἰς τάς Ἐνορίας, Ἱερας Μονάς καὶ τὰ Παρεκκλήσια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

β) Ἡ προώθησις τῶν θεμάτων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καὶ τῶν Ἡγουμενοσυμβουλίων δι’ ἔγκρισιν ἁρμοδίως.

γ) Ἡ ἐποπτεία καὶ ὁ συντονισμὸς λειτουργίας τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ ὅλων τῶν Ὑπηρεσιῶν της, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ ἐποπτεία τῶν Κληρικῶν καὶ Ἐκκλησιαστικῶν λαϊκῶν Ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν εἰς τάς ὀργανικάς θέσεις τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

δ) Ἡ ὀργάνωσις τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Μητροπόλεως.

Ἐλλείποντος τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν δύο ἀνωτέρω κληρικῶν αἱ ἁρμοδιότητες αὐτοῦ μεταφέρονται εἰς τὸν ἕτερον ἢ μὲ ἀπόφασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου δύνανται νὰ ἐκχωρηθοῦν εἰς ἕτερον Κληρικὸν ἢ νὰ ἀνακατανεμηθοῦν μεταξὺ τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων.

3. Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Μητροπολίτου.

Τὴν εὐθύνην τοῦ Γραφείου ἔχει ὁ ὁριζόμενος ὡς ὑπεύθυνος τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 4 Καρπενησίου, συνεπικουρούμενος ἀπὸ λοιποὺς Κληρικοὺς καὶ Λαϊκοὺς ὑπαλλήλους μὲ τὶς κάτωθι ἁρμοδιότητες:

α) Νὰ διεκπεραιώνῃ τὰ θέματα τῆς ἐπικοινωνίας τοῦ Μητροπολίτου, δηλαδὴ συναντήσεις, ἀλληλογραφία, δημόσιες σχέσεις, κ.λ.π., ὡς καὶ τὰ συναφῆ μὲ τὸ Πρόγραμμα τῶν ἐπισκέψεών του εἰς τάς Ἐνορίας, Ἱεράς Μονάς, Ἱδρύματα, Ὀργανισμοὺς καὶ Πολιτικοὺς – Πολιτειακοὺς καὶ Κοινωνικοὺς φορεῖς κάθε ἐπιπέδου.

β) Νὰ τηρῇ τὸ Βιβλίο τῶν Ἀποφάσεων, τοὺς φακέλλους τῆς ἀλληλογραφίας του καὶ τὸ προσωπικόν Ἀρχεῖον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου.

4. Γραφεῖον Τύπου καὶ Ἐπικοινωνίας.

Τὸ ὡς ἄνω γραφεῖον ἔχει τάς ἑξῆς ἁρμοδιότητας: α) Τὴν καθημερινὴν καὶ ἀνελλιπῆ παρακολούθησιν τῶν Μ.Μ.Ε. (ἔντυπον, δικτυακὴν ἢ ἠλεκτρονικὴν μορφήν), ἰδιαιτέρως εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην καὶ εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Καρπενησίου, ὡς καὶ εἰς ἄλλα θέματα ἐκκλησιαστικοῦ, θρησκευτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἐνδιαφέροντος. β) Τὴν ἐνημέρωσιν τῆς κοινῆς γνώμης μέσῳ τῆς ἐκδόσεως Δελτίων Τύπου καὶ τῆς καθημερινῆς παρεμβάσεως, ὡς ἐκπροσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου εἰς τὰ Μ.Μ.Ε., διὰ τὸ ἔργον καὶ τάς δραστηριότητας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. γ) Ἐπίσης, τὸ ἐν λόγῳ Γραφεῖον εἶναι ὑπεύθυνον διὰ τάς διϋπηρεσιακάς σχέσεις καὶ ἐπικοινωνίας. 5. Γραμματεία. Ἡ Γραμματεία εἶναι ὑπεύθυνος διά: α) Τὴν ἐγγραφὴν τῶν εἰσερχομένων καὶ ἐξερχομένων ἐγγράφων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τὴν διαφύλαξίν των μὲ ἀσφάλειαν εἰς ἠλεκτρονικὴν ἢ ἔντυπον μορφήν. β) Τὴν παραλαβὴν καὶ πρωτοκόλλησιν καὶ διανομὴν τῶν πρὸς τάς ἐξωτερικάς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν εἰσερχομένων ἐγγράφων πρὸς ἐνέργειαν. γ) Τὴν παραλαβὴν ὅλων τῶν ἁρμοδίως ὑπογεγγραμμένων ἐγγράφων καὶ τὴν ἐπιμέλειαν διὰ διεκπεραίωσιν καὶ ἀποστολήν των εἰς τοὺς τελικοὺς παραλῆπτας τους. δ) Τὴν τήρησιν τοῦ Γενικοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἰς ἔντυπον καὶ ἠλεκτρονικὴν μορφήν. ε) Θέματα ὑγειονομικῆς ἀσφαλίσεως Κληρικῶν. 5 στ) Τὴν ἔκδοσιν Βεβαιώσεων καὶ ἐπικυρώσεως ἐγγράφων. ζ) Τὴν τήρησιν τοῦ Γενικοῦ Ἀρχείου εἰς Φακέλλους ὅλων τῶν ἐγγράφων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, δηλαδὴ τῶν Ἐνοριῶν, τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν διαφόρων Ἀρχῶν καὶ Ὑπηρεσιῶν. η) Τὴν συγκέντρωσιν τῶν ἀναγκαίων στοιχείων καὶ τήν προετοιμασίαν τῶν θεμάτων τῶν συνεδριάσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου. Αἱ λοιπαί ὑπηρεσίαι εἶναι ὑποχρεωμέναι νὰ παρέχουν ἐγκαίρως ἐντὸς τῶν τιθεμένων καὶ προβλεπομένων χρονικῶν ὁρίων εἰς τὴν Γραμματείαν τὰ σχετικὰ στοιχεῖα καὶ ἔγγραφα. θ) Τὴν τήρησιν τῶν Πρακτικῶν του Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καὶ τὴν καταχώρισιν τῶν Ἀποφάσεών του εἰς ἠλεκτρονικὴν μορφὴν καὶ εἰς εἰδικὸν βιβλίον, τό ὁποῖον ἀριθμεῖται, μονογράφεται καὶ θεωρεῖται ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καρπενησίου καὶ Πρόεδρον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου. ι) Τὴν κοινοποίησιν τῶν Ἀποφάσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου. Τῆς Γραμματείας προΐσταται ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁριζόμενος δι’ ἀποφάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου. 6. Γραφεῖον Μισθοδοσίας. α) Ἔχει τὴν εὐθύνην μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. β) Συντάσσει τοὺς πίνακας κατατάξεως τῶν Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων εἰς τάς ἀντιστοίχους Μισθολογικάς Κατηγορίας, τὰ Μισθολογικὰ Κλιμάκια, τούς Βαθμούς καὶ παρακολουθεῖ ὅλας τάς μισθολογικάς ἐξελίξεις των. γ) Ὑποβάλλει πάντα τὰ ἀνωτέρω εἰς τὴν ἁρμοδίαν Δ.Ο.Υ. ἐμπρόθεσμα καὶ νομότυπα. Ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Μισθοδοσίας εἶναι ὁ Ἐκκαθαριστὴς Μισθοδοσίας, ὁριζόμενος δι’ ἀποφάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου. 7. Γραφεῖο Γάμων καὶ Διαζυγίων. Εἰς τὸ Γραφεῖον Γάμων καὶ Διαζυγίων ὑπάγονται δύο Τμήματα, τὸ Τμῆμα Γάμων καὶ τὸ Τμῆμα Διαζυγίων. Ι) Τὸ Τμῆμα Γάμων ἔχει τάς ὡς κάτωθι ἁρμοδιότητας: 6 α) Νὰ ἐλέγχῃ τὰ ὑποβαλλόμενα δικαιολογητικὰ ἐκδόσεως ἀδείας γάμου, τὴν ἔκδοσιν αὐτῆς καὶ τὴν ἀσφαλῆ ἀρχειοθέτησιν τῶν στοιχείων ἑκάστης ἀδείας εἰς ἔντυπον καὶ ἠλεκτρονικὴν μορφήν, μὲ αὐτὴν ταύτην τὴν ἄδειαν, ὅταν ἀπὸ τὸν τελέσαντα Ἱερέα τελεσθῇ ὁ γάμος καὶ ἔχει αὐτὴ καταλλήλως συμπληρωθεῖ καὶ ὑπογραφεῖ ὑπὸ τοῦ ἰδίου, τοὺς συζευχθέντας καὶ τὸν παραστάντα παράνυμφον. β) Νὰ ἐκδίδῃ ἐπίσης τὰ αἰτούμενα Πιστοποιητικὰ τελεσθέντων Γάμων καὶ τὰ Πιστοποιητικὰ Ἀγαμίας, διὰ νὰ τελεσθῇ τὸ Μυστήριον ἐκτός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. γ) Νὰ φροντίζῃ διὰ τὴν κατὰ Νόμον χαρτοσήμανσίν τους. δ) Νὰ ἐπικυρώνῃ τὰ Πιστοποιητικὰ καὶ τάς Βεβαιώσεις τά ἐκδιδόμενα ὑπό τῶν Ἐφημερίων. ε) Νὰ φυλάσσῃ τὸ Βιβλίον τῶν τελεσθέντων Γάμων. ΙΙ) Τὸ Τμῆμα Διαζυγίων ἔχει τάς ὡς κάτωθι ἁρμοδιότητας: α) Νὰ παραλαμβάνῃ τὰ σχετικὰ Εἰσαγγελικὰ ἔγγραφα περὶ τῆς ἀμετακλήτου δικαστικῆς λύσεως γάμου, τὴν ἀνεύρεσιν εἰς τὸ Ἀρχεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Γάμου αὐτοῦ, καθὼς καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴν μορφήν του, καὶ τῆς λύσεως αὐτοῦ. β) Νὰ φροντίζῃ διὰ τὴν ἔκδοσιν τῶν «Διαζευκτηρίων διὰ γάμον» καὶ διὰ κάθε ἄλλην χρῆσιν καθὼς καὶ τὴν ἀρχειοθέτησιν αὐτῶν σὲ ἔντυπον καὶ ἠλεκτρονικὴν μορφήν. γ) Νὰ διενεργῇ τὴν χαρτοσήμανσιν αὐτῶν καὶ τὴν ἀσφαλῆ διαφύλαξιν ὅλων τῶν στοιχείων τῶν ἐκδιδομένων Διαζυγίων. δ) Νὰ φυλάσσῃ τὸ βιβλίον Πρωτοκόλλου Διαζυγίων. 8. Γραφεῖον Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν. Ι) Λογιστήριον. Τὸ Λογιστήριον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔχει τάς ὡς κάτωθι εὐθύνας: α) Τὴν σύνταξιν τῶν Προϋπολογισμῶν καὶ Ἀπολογισμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν Ἱδρυμάτων της. β) Τὴν ἐνημέρωσιν καὶ φύλαξιν τοῦ καθολικοῦ Βιβλίου Ἐσόδων καὶ Ἐξόδων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. γ) Τὸν ἔλεγχον τῶν παραστατικῶν τῶν πάσης φύσεως ἐσόδων καὶ ἐξόδων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. δ) Τὴν ἐκκαθάρισιν τῶν πάσης φύσεως δαπανῶν. ε) Τὴν διαφύλαξιν τοῦ χαρτοφυλακίου μετοχῶν, ὁμολόγων κ.λ.π. τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 7 στ) Τήν ἐνημερωσιν καὶ διαφύλαξιν εἰς ἀσφαλὲς μέρος τοῦ Βιβλίου Κτηματολογίου (κινητῶν καὶ ἀκινήτων πραγμάτων) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅπως καὶ τὴν φροντίδα πληρότητας τῶν φακέλλων μὲ τοὺς τίτλους ἰδιοκτησίας τῶν ἀκινήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τὴν ἀσφαλῆ φύλαξίν των. ζ) Τὸν ἔλεγχον τῶν προμηθειῶν, τῆς ἀποθηκεύσεως καὶ διαθέσεως τῶν προμηθευομένων ὑλικῶν ἀναλωσίμων ἤ μή, συμφώνως μὲ τὸ Π.Δ. 118/2007. η) Τήν τήρησιν λογισμικοῦ Μηχανογραφημένης Οἰκονομικῆς Διαχειρίσεως ἡ Διπλογραφικοῦ Συστήματος. θ) Τόν ἔλεγχον τῆς νομιμότητος καὶ κανονικότητος τῶν πληρωμῶν τῶν πάσης φύσεως ἔργων καὶ ἐνεργειῶν. ι) Τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἀπαραιτήτων ἐνεργειῶν διὰ τὴν ἐξασφάλισιν πιστώσεων διὰ τὴν ὑλοποίησιν τοῦ ἔργου. ια) Τὴν ἀποδοχὴν ἐπιτοπίων ἐλέγχων ἀπὸ τὰ ἁρμόδια ἐλεγκτικὰ ὄργανα καὶ παροχὴν ἐγγράφων, δικαιολογητικῶν καὶ στοιχείων Πράξεων εἰς Ἐθνικοὺς ἤ Κοινοτικοὺς ἐλεγκτικοὺς μηχανισμούς. ιβ) Τὴν συγγραφὴν ὅλων τῶν διοικητικῶν ἀποφάσεων καὶ συγκέντρωσιν τῶν δικαιολογητικῶν πληρωμῆς. ιγ) Εἰς τὴν περίπτωσιν ἐμμέσων πληρωμῶν, τακτικὴν ἐνημέρωσιν τῆς Διαχειριστικῆς Ἀρχῆς (π.χ. εἴσπραξις χρηματοδοτήσεως ἀπὸ ΠΔΕ, ἐγγραφὴ εἰς τὴν ΣΑΕ κ.λ.π.). ιδ) Τὴν διασφάλισιν τῆς ἐπιλεξιμότητος τῶν δαπανῶν εἰς τὴν περίπτωσιν συγχρηματοδοτουμένου ἔργου καὶ διενέργεια τῶν πληρωμῶν του. ιε) Τὴν ἀσφαλῆ τήρησιν Ἀρχείων καὶ προστασία τῆς προσβάσεως εἰς αὐτὰ ἀπὸ μὴ ἐξουσιοδοτημένα πρόσωπα ἡ ὄργανα. ΙΙ) Ταμεῖον. Τὸ Ταμεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔχει τάς ὡς κάτωθι εὐθύνας: α) Τὴν εἴσπραξιν τῶν πάσης φύσεως ἐσόδων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὡς καὶ τῶν Ἱδρυμάτων της. β) Τὴν εἴσπραξιν τῶν εἰσφορῶν ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Προνοίας Ὀρθοδόξου Ἐφημεριακοῦ Κλήρου Ἑλλάδος (Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.), Ἀποστολικῆς Διακονίας, Συνοδικοῦ Μεγάρου, Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς καὶ τὴν νόμιμον ἀπόδοσίν τους. γ) Τάς πληρωμάς πάσης φύσεως κατὰ Κεφάλαιον καὶ Ἄρθρον τοῦ ἐγκεκριμένου Προϋπολογισμοῦ. 8 δ) Τὴν καθημερινὴν ἐνημέρωσιν τοῦ Βιβλίου Ταμείου καὶ τὴν ἀσφαλῆ διαφύλαξίν του. ε) Τὴν κατάθεσιν εἰς Τραπεζικοὺς Λογαριασμοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν Ταμείων τοῦ χρηματικοῦ ὑπολοίπου. 9. Γραφεῖον Ἀναπτύξεως. Τὸ Γραφεῖον Ἀναπτύξεως εἶναι ἁρμόδιον: α) Διὰ τὴν ἐκπόνησιν πλάνου προγραμματισμοῦ (διὰ τὸ σύνολον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου) εἰς τοὺς τομεῖς τῆς κοινωνικοοικονομικῆς ἀναπτύξεως, νέων τεχνολογιῶν, ἐκσυγχρονισμοῦ δομῶν καὶ διαδικασιῶν δημοσίων καὶ ἰδιωτικῶν φορέων, περιφερειακῆς ἀναπτύξεως κ.λ.π. β) Διὰ τὴν ἐπανεξέτασιν καὶ πιθανὴν τροποποίησιν τοῦ ἐτησίου πλάνου προγραμματισμοῦ. γ) Διὰ τὴν παρακολούθησιν ὑλοποιήσεως τοῦ πλάνου προγραμματισμοῦ. δ) Διὰ τὴν ἐπιστημονικὴν καὶ τεχνικὴν ὑποστήριξιν τῶν Μητροπολιτικῶν Ὀργάνων καὶ Ὑπηρεσιῶν εἰς θέματα προγραμματισμοῦ καὶ ἐφαρμογῆς τῶν ἀναπτυξιακῶν προγραμμάτων. ε) Διὰ τὴν μελέτην καὶ διατύπωσιν προτάσεων εἰς τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον πρὸς χρηματοδότησιν ἔργων καὶ προγραμμάτων ἀπὸ χρηματοδοτικοὺς φορεῖς τοῦ Δημοσίου ἤ Ἰδιωτικοῦ τομέα, τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ ἄλλων διεθνῶν ὀργανισμῶν. στ) Διὰ τὴν συμμετοχὴν ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν Οἰκονομικὴν Ὑπηρεσίαν εἰς τὴν κατάρτισιν καὶ παρακολούθησιν τοῦ προϋπολογισμοῦ. ζ) Διὰ τὴν συμμετοχὴν ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν Τεχνικὴν Ὑπηρεσίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου εἰς τὴν παρακολούθησιν τῶν προκηρύξεων καὶ τῶν ἔργων τά ὁποῖα ἤδη ὑλοποιοῦνται. η) Διὰ τὴν συμμετοχὴν εἰς τὴν ἀξιολόγησιν τῆς πορείας ὑλοποιήσεως ἔργων. θ) Διὰ τὴν ὑποβολὴν προτάσεων ἐξασφαλίσεως ἀπαραιτήτων ἀνθρωπίνων πόρων. ι) Διὰ τὴν διερεύνησιν καὶ ὑποβολὴν σχεδίου πιθανὸν συνεργαζομένων φορέων διὰ τὴν ὑλοποίησιν τῶν ἔργων (π.χ. δημόσιος/ἰδιωτικὸς φορέας, τομέας δραστηριοποιήσεως). 9 ια) Διὰ τὴν σύνταξιν Τεχνικῶν Δελτίων συγχρηματοδοτήσεως ἔργων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου. ιβ) Διὰ τὸν συντονισμὸν καὶ τήν παρακολούθησιν τῶν διαδικασιῶν ἀναπτύξεως καὶ διαχειρίσεως ἔργων. ιγ) Διὰ τὴν ἐπίβλεψιν τῆς φάσεως σχεδιασμοῦ καὶ ὡριμάνσεως ἔργων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου καὶ εἰς Κληροδοτήματα, Ν.Π.Ι.Δ., τὰ ὁποῖα τελοῦν ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν της. ιδ) Διὰ τὴν παρακολούθησιν, ἐπίβλεψιν καὶ συνδρομὴν εἰς τάς διαδικασίας προκηρύξεως καὶ ἀναθέσεως διαγωνισμοῦ ἔργων. ιε) Διὰ τὸν ἔλεγχον τῆς προόδου καὶ τὴν πιστοποίησιν τοῦ φυσικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ ἀντικειμένου τοῦ ἔργου καθὼς ἐπίσης καὶ διὰ τὸν ἔλεγχον τῶν παραδοτέων ἔργων. ιστ) Διὰ τὴν σύνταξιν προκηρύξεων εἰς συνεργασίαν μετά τῆς Νομικῆς Ὑπηρεσίας. ιζ) Διὰ τὴν σύνταξιν δημοσιευμάτων πρὸς τὸν τοπικὸν καὶ ἐθνικὸν Τύπον καὶ ὅπου ἀλλοῦ ἀπαιτεῖται εἰς συνεργασίαν μετά τοῦ Γραφείου Τύπου καὶ Ἐπικοινωνίας. ιη) Διὰ τάς εἰσηγήσεις πρὸς τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον καί τήν ἔγκρισιν ἀναφορικῶς μὲ τὸν ὁρισμὸν Ὑπευθύνων Ἔργων ἤ Ὁμάδων διὰ τὸν σχεδιασμὸν καὶ τὴν παρακολούθησιν τῆς πορείας ὑλοποιήσεως αὐτῶν. ιθ) Διὰ τὴν ἀλληλογραφίαν μὲ τάς Δημοσίας Ὑπηρεσίας περί ἐγκρίσεων. κ) Διὰ τὴν ὑλοποίησιν καὶ διαχείρισιν Ἐθνικῶν καὶ Κοινοτικῶν Προγραμμάτων (ἐξαιρουμένων τῶν τεχνικῶν) τά ὁποῖα ἀναλαμβάνει ἡ Ἱερά Μητρόπολις Καρπενησίου ἢ εἰς τὰ ὁποῖα συμμετέχει. κα) Διὰ τὴν σύνταξιν καὶ ὑποβολὴν τῶν μηνιαίων/τριμηνιαίων δελτίων τῶν συγχρηματοδοτούμενων ἔργων εἰς τὴν Διαχειριστικὴν Ἀρχήν. κβ) Διὰ τὴν εἰσήγησιν προτάσεων περὶ τῆς ὀρθῆς διαχειρίσεως καὶ ἀξιοποιήσεως τῆς ἀκινήτου περιουσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου, καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν ἐποπτευομένων Νομικῶν Προσώπων ἢ Ἱδρυμάτων της. 10. Τεχνικὴ Ὑπηρεσία. Ι) Ἀντικείμενον τῶν Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου, εἶναι ὁ προγραμματισμός, ὁ σχεδιασμός, καθὼς καὶ ἡ ὡρίμανσις ἔργων καὶ ἐνεργειῶν, ἡ διενέργεια τῶν διαγωνισμῶν καὶ ἡ ἀνάθεσις, διαχείρισις τῶν συμβάσεων ἔργων καὶ 10 ἐνεργειῶν. Ἡ παρακολούθησις καὶ ἡ πιστοποίησις τοῦ φυσικοῦ ἀντικειμένου τῶν ἔργων, μελετῶν, προμηθειῶν καὶ ὑπηρεσιῶν. Ἐπίσης, ὁ συντονισμός, ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ διαχείρισις τῶν ἐκτελουμένων ἔργων, συμφώνως πρὸς τάς ἰσχύουσας διατάξεις, διὰ τὴν ἐκτέλεσιν δημοσίων ἔργων, τὴν συντήρησιν τῶν ἔργων καὶ τὴν λειτουργίαν τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Διευκρινίζεται ὅτι: α) Ὡς ἀναθέτουσα Ἀρχή, κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ Π.Δ. 60/2007 καὶ τὴν Κοινοτικὴν Ὁδηγίαν 2004/18/ΕΚ, ὁρίζεται τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου. β) Ὡς Προϊσταμένη Ἀρχή, κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ Νόμου 3669/2008, ὁρίζεται τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου. γ) Ὡς Διευθύνουσα Ὑπηρεσία, κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ Νόμου 3669/2008, ὁρίζεται ἡ Τεχνικὴ Ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου. δ) Ὡς Ἐπιβλέπουσα Ὑπηρεσία, ὁρίζονται τὰ μέλη τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας, τά ὁποῖα ἀσκοῦν καὶ καθήκοντα Ἐπιβλέποντος Μηχανικοῦ κατ’ἀνάθεσιν. Ἐπὶ πλέον καθήκοντα ἐπιβλέποντος Μηχανικοῦ δυνατὸν νὰ ἀνατίθενται καὶ σὲ ἕτερα πρόσωπα, ἰδιώτας Μηχανικούς, οἱ ὁποῖοι δύνανται νὰ προσληφθοῦν ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν μὲ σύμβασιν ὁρισμένου ἔργου ἢ χρόνου, πρὸς κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν, τῶν ἐργολαβιῶν, αἱ ὁποῖαι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ καλυφθοῦν ἀπὸ τὴν Τεχνικὴν Ὑπηρεσίαν, πλὴν τῶν συγχρηματοδοτουμένων ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν καὶ τὴν Ἑλλάδα ἔργων. ε) Ὡς Τεχνικὸν Συμβούλιον, κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ Νόμου 3669/2008, ὁρίζεται Εἰδικὴ Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία γνωματεύει, εἰσηγεῖται καὶ ἐποπτεύει διὰ τὰ πρὸς ἐκτέλεσιν ἔργα καὶ τάς τυχὸν ἀνακυπτούσας διαφοράς καὶ προβλήματα διὰ αὐτά. στ) Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ θεσμικοῦ πλαισίου ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων διέπει τάς καταρτισθησομένας Συμβάσεις ἔργων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μὲ τὴν ἔννοιαν ἰσχύος τῶν διατάξεών του ὡς συμβατικῶν ρητρῶν. ζ) Διαφωνίαι, αἱ ὁποῖαι τυχὸν θὰ προκύψουν, ἐπιλύονται εἰς τὰ ἁρμόδια Δικαστήρια τοῦ Καρπενησίου, μὲ βάσιν τὴν καθ’ ὕλην καὶ τὸν τόπον ἁρμοδιότητα, ὅπως αὕτη ὁρίζεται ἀπὸ τὸν Κώδικα Πολιτικῆς Δικονομίας, μετὰ τὴν ἐξάντλησιν τῆς Προδικασίας, ὅπως αὕτη προβλέπεται μὲ τὸν Ν. 3669/2008, ἀποφαινομένου διὰ τάς αἰτήσεις 11 θεραπείας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, μετὰ γνώμης τοῦ Τεχνικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου. η) Ἡ σύνταξις μελετῶν τῶν πρὸς ἐκτέλεσιν ἔργων, πραγματοποιεῖται ἀπὸ τὴν Τεχνικὴν Ὑπηρεσίαν, ἡ δὲ θεώρησις αὐτῶν ἀπὸ τὸν Προϊστάμενον αὐτῆς. θ) Διὰ τὴν δημοπράτησιν τῶν ἔργων, αἱ συνταχθεῖσαι μελέται ἐγκρίνονται ἀπὸ τὴν Προϊσταμένην Ἀρχήν, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον, τὸ ὁποῖον ἐγκρίνει τὴν σχετικὴν διακήρυξιν. ι) Εἰς περίπτωσιν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Τεχνικὴ Ὑπηρεσία ἀδυνατεῖ νὰ συντάξῃ καὶ νὰ ἐκπονήσῃ τάς σχετικάς μελέτας, εἶναι ἐφικτὸν νὰ ἀνατεθῇ ἡ ἐκπόνησις αὐτῶν εἰς εἰδικὸν ἔμπειρον διὰ τὸ πρὸς ἐκτέλεσιν ἔργον Μηχανικόν, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Προϊσταμένης Ἀρχῆς. Αἱ μελέται, αἱ ὁποῖαι συντάσσονται ἀπὸ τρίτους διὰ τάς συγχρηματοδοτουμένας ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν καὶ τὴν Ἑλλάδα πράξεις, θὰ πραγματοποιοῦνται κατ’ ἐφαρμογὴν τῆς ἰσχύουσας νομοθεσίας περὶ ἀναθέσεως τεχνικῶν μελετῶν (Ν. 3316/2005). Αἱ μελέται, αἱ ὁποῖαι συντάσσονται ἀπὸ τρίτους, θεωροῦνται ἀπὸ τὴν Τεχνικὴν Ὑπηρεσίαν καὶ ἐγκρίνονται ἀπὸ τὴν Προϊσταμένην Ἀρχὴν καὶ μὲ εἰσήγησιν τοῦ Τεχνικοῦ Συμβουλίου. ΙΙ) Κατὰ ταῦτα ἡ ὀργάνωσις Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας διὰ τὴν ἐκτέλεσιν Ἐκκλησιαστικῶν ἔργων εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Καρπενησίου, καθορίζεται ὡς κάτωθι: α) Προϊσταμένη καὶ Ἀναθέτουσα Ἀρχὴ εἶναι τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου. β) Διευθύνουσα Ὑπηρεσία ὁρίζεται ἡ Τεχνικὴ Ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου. Συγκεκριμένα: Ἡ Τεχνικὴ Ὑπηρεσία ἐκπονεῖ τάς μελέτας τῶν Τεχνικῶν ὡς καὶ τῶν Καλλιτεχνικῶν Ἔργων. Παρακολουθεῖ, ἐλέγχει καὶ ἐγκρίνει τάς μελέτας, τάς ὁποίας ἐκπονοῦν ἰδιῶτες Μηχανικοί, διὰ τὰ ἔργα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπιβλέπει καὶ ἐλέγχει τάς κατασκευάς, ἐπισκευάς καὶ συντηρήσεις τῶν ἔργων αὐτῆς, αἱ ὁποῖαι ἐκτελοῦνται εἴτε μὲ ἀνάδοχον εἴτε μὲ αὐτεπιστασίαν, συμφώνως τῶν προβλεπομένων ἀπὸ τοὺς σχετικοὺς Νόμους καί τοῦ Κανονισμοῦ 55/1974: «Περὶ μελέτης καὶ ἐκτελέσεως ἁπάντων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἔργων» (ΦΕΚ 185/τεῦχ.Α’/1-7-1974) τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 12 Εἰδικῶς διὰ τάς συγχρηματοδοτουμένας ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν καὶ τὴν Ἑλλάδα πράξεις (ἔργα, μελέται, προμήθειαι, ὑπηρεσίαι) θὰ ἐφαρμόζονται οἱ ὡς κάτωθι νόμοι, ὅπως ἰσχύουν ἑκάστοτε: Ὁ Νόμος 3316/2005: «Περὶ ἀναθέσεως καὶ ἐκτελέσεως δημοσίων συμβάσεων, ἐκπονήσεως μελετῶν καὶ παροχῆς συναφῶν ὑπηρεσιῶν καὶ ἄλλων διατάξεων». Ὁ Νόμος 3669/2008: «Περὶ κυρώσεως τῆς κωδικοποιήσεως τῆς νομοθεσίας κατασκευῆς Δημοσίων Ἔργων». Τό Π.Δ. 60/2007: «Περὶ προσαρμογῆς τῆς ἑλληνικῆς νομοθεσίας εἰς τάς διατάξεις τῆς Ὁδηγίας 2004/18/ΕΚ: «Περὶ συντονισμοῦ τῶν διαδικασιῶν συνάψεως δημοσίων συμβάσεων ἔργων, προμηθειῶν καὶ ὑπηρεσιῶν». Τὸ Π.Δ. 118/2007: «Περὶ Κανονισμοῦ Προμηθειῶν Δημοσίου», ὡς καὶ ἡ Κοινοτικὴ Ὁδηγία 2004/18/ΕΚ καὶ τῶν συμπληρωματικῶν καὶ τροποποιητικῶν αὐτῶν Νόμων καὶ Διατάξεων, ὅπως ἰσχύουν ἑκάστοτε. Συνοπτικῶς αἱ ἁρμοδιότητες τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας περιγράφονται ὡς ἑξῆς: α) Προγραμματισμὸς ἔργων καὶ ἐνεργειῶν. Σύνταξις καὶ ἐφαρμογὴ ἐτησίου προγράμματος ὡς καὶ τροποποιήσεις του. β) Σχεδιασμὸς καὶ ὡρίμανσις ἔργων, μελετῶν, προμηθειῶν καὶ ὑπηρεσιῶν. γ) Διενέργεια Διαγωνισμῶν καὶ ἀνάθεσις - διαχείρισις συμβάσεων ἔργων, μελετῶν, προμηθειῶν καὶ ὑπηρεσιῶν. δ) Παρακολούθησις τῆς ὑλοποιήσεως τῶν ἔργων, μελετῶν, προμηθειῶν καὶ ὑπηρεσιῶν. ε) Συγκρότησις ἐπιτροπῶν προσωρινῆς καὶ ὁριστικῆς παραλαβῆς τῶν ἀποπερατουμένων ἔργων. στ) Πιστοποίησις τοῦ φυσικοῦ ἀντικειμένου τῶν ἔργων μελετῶν, προμηθειῶν καὶ ὑπηρεσιῶν. ζ) Ἐκπόνησις προτάσεων προγραμμάτων ἔργων μελετῶν, προμηθειῶν καὶ ὑπηρεσιῶν. η) Ἐκπόνησις μελετῶν καὶ προδιαγραφῶν μελετῶν. θ) Διαδικασίαι προσκλήσεως ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος πρὸς ἀνάθεσιν μελετῶν. ι) Ἀξιολόγησις, ἐπιλογὴ μελετητῶν. ια) Ἔλεγχος, ἐπίβλεψις, διασφάλισις τῆς ποιότητος τῶν συντασσομένων μελετῶν καὶ τήρησις τοῦ συμβατικοῦ χρονοδιαγράμματος. ιβ) Παραλαβὴ μελετῶν. 13 ιγ) Σύνταξις τεχνικῶν δελτίων πράξεων. ιδ) Σύνταξις μηνιαίων δελτίων παρακολουθήσεως. ιε) Σύνταξις τριμηνιαίων δελτίων παρακολουθήσεως. ιστ) Σύνταξις ἐκθέσεων παρακολουθήσεως καὶ ἀξιολογήσεως ἔργων καὶ ἐνεργειῶν. ιζ) Παρακολούθησις καὶ καταγραφὴ τῆς καταστάσεως τῶν ἀκινήτων. ιη) Ἔλεγχος ποσοτήτων προσμετρήσεων ὑλικῶν καὶ ἐργασιῶν. ιθ) Ἔλεγχος καὶ ἀναπροσαρμογὴ ἄρθρων τῶν ἀναλυτικῶν τιμολογίων. κ) Ἔλεγχος καὶ ἀναπροσαρμογὴ τῶν προϋπολογισμῶν κατασκευῆς. κα) Σύνταξις τευχῶν δημοπρατήσεως. κβ) Διαδικασία Δημοπρατήσεως Ἔργων. κγ) Ἀξιολόγησις ἀναδόχου. Ἀξιολόγησις ὑφισταμένου ἐργατικοῦ δυναμικοῦ. Ἀξιολόγησις ἐπιμέρους ὑπεργολάβων εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτεπιστασίας. κδ) Σύνταξις Συμβάσεων - Συμφωνητικῶν. κε) Παραλαβὴ καὶ ἔλεγχος ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν. κστ)Προετοιμασία Ἐργοταξίου (χάραξις, ὁριοθέτησις, δειγματοληπτικαί τομαί κ.λ.π.). κζ) Ἐγκατάστασις καὶ ἐνημέρωσις ἀναδόχου ἢ ὑπεργολάβων (αὐτεπιστασία). κη) Ἔρευνα καὶ πρόσληψις ἐπὶ πλέον ἐργατικοῦ δυναμικοῦ. κθ) Ἀξιολόγησις ὑφισταμένου μηχανολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ - Ἔρευνα ἀγορᾶς καὶ προμήθεια τοῦ ἐπὶ πλέον ἀπαιτουμένου ἐξοπλισμοῦ. λ) Ἐξασφάλισις ἀναγκαίων πιστώσεων (αὐτεπιστασία). λα) Ἔλεγχος ἀναδόχου πρὸς ἐξασφάλισιν τῶν ἀπαραιτήτων ἀδειῶν, ἐγκρίσεων, ἀναγγελιῶν ἀπὸ τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας. λβ) Ἔλεγχος καὶ ἔγκρισις χρονοδιαγράμματος - ὀργανογράμματος ἀναδόχου. λγ) Μελέτη καὶ σύνταξις χρονοδιαγράμματος - ὀργανογράμματος εἰς τὰ ἐκτελεθησόμενα ἔργα δι’ αὐτεπιστασίας. λδ) Ἔλεγχος ποιότητος καὶ πιστότητος ὑλικῶν, ἐργαστηριακοὶ ἔλεγχοι. λε) Ἔλεγχος πηγῶν λήψεως ὑλικῶν. λστ) Ἔλεγχος στελεχώσεως καὶ τεχνικῆς καταρτίσεως συνεργείων κατασκευῆς. 14 λζ) Ἔλεγχος μέτρων ἀσφαλείας καὶ φυλάξεως ἐργοταξίου. λη) Καθορισμὸς διακινήσεως καὶ ἀποθηκεύσεως ὑλικῶν καὶ μηχανημάτων. λθ) Μελέτη καὶ καθορισμὸς ὑφισταμένων πηγῶν ἐνεργείας πρὸς ἐργοταξιακὴν χρῆσιν. μ) Ἔγκρισις μελέτης ἀναδόχου πρὸς ἐγκατάστασιν εἰδικοῦ μηχανολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ. Εἰς τὴν περίπτωσιν ἐκτελέσεως ἔργου δι’ αὐτεπιστασίας ἡ Τεχνικὴ Ὑπηρεσία ἔχει τάς ἀκολούθους ἁρμοδιότητας: α) Ἐξασφάλισις τῶν ἀπαραίτητων ἀδειῶν, ἐγκρίσεων, ἀναγγελιῶν ἀπὸ τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας. β) Ἀναλυτικὴ παρουσίασΙς καὶ ἐπεξήγησΙς τῆς διαδικασίας παραγωγῆς τοῦ ἔργου εἰς τοὺς ἐμπλεκομένους. γ) Καθορισμὸς τοῦ μηχανισμοῦ παραγγελίας, διακινήσεως καὶ ἀποθηκεύσεως ὑλικῶν καὶ μέσων κατασκευῆς. δ) Θέσπισις μέτρων ἀσφαλείας καὶ φυλάξεως ἐργοταξίου. ε) Μελέτη καὶ καθορισμὸς ὑφισταμένων πηγῶν ἐνεργείας πρὸς ἐργοταξιακὴν χρῆσιν. στ) Ἐπιμέρους μελέται διὰ τὴν ἐγκατάστασιν εἰδικοῦ μηχανολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ. ζ) Ἐπιμέρους ἐργασίαι καὶ στελέχωσις μὲ τὰ ἀντίστοιχα συνεργεῖα κατασκευῆς. η) Ἐξασφάλισις καὶ τακτοποίησις τῶν καταλυμάτων τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ. θ) Καθορισμὸς ἡμερησίου προγράμματος διαβιώσεως ἐργατῶν. ι) Γνωμοδότησις ἐπιμερισμοῦ ἐργασιῶν καὶ στελέχωσις τῶν ἀντιστοίχων συνεργείων κατασκευῆς. ια) Ἐπίβλεψις τῶν ἐκτελουμένων ἐργασιῶν (καθημερινή). ιβ) Ἐπιμέτρησις τῶν ἐκτελουμένων ἐργασιῶν (καθημερινή). ιγ)Σύνταξις καθημερινοῦ ἀναλυτικοῦ ἡμερολογίου παρακολουθήσεως ἐργασιῶν. ιδ) Σύνταξις ἑβδομαδιαίου φύλλου ἀναφορᾶς προόδου ἐργασιῶν. ιε) Ἠλεκτρονικὴ παρακολούθησις καὶ ἐπεξεργασία τῆς προόδου ἐργασιῶν καὶ κοστολογίων (Project Management). ιστ) Ὀργάνωσις βασικῶν πληροφοριῶν ἔργου. ιζ) Ἐπεξεργασία βασικῶν πληροφοριῶν ἔργου. ιη) Ἀνάπτυξις ἐργασιῶν ἔργου. ιθ) Ὀργάνωσις διαρκείας καὶ συσχετίσεων ἐργασιῶν. 15 κ) Προσθῆκαι ἐργασίας εἰς τὰ διαγράμματα Gannt (πληροφορίαι χρόνου) και Pert (πληροφορίαι συσχετίσεως ἐργασιῶν). κα) Ἐξέτασις ἐπιπέδων λεπτομερείας. κβ) Ὀργάνωσις βασικῶν ἡμερολογίων ἔργου ἐξ ἀπόψεως πόρων. κγ) Ἐξέτασις κόστους. κδ) Διευθέτησις περιορισμῶν χρόνου. κε) Διευθέτησις ἀνταγωνισμῶν πόρων. κστ) Προγραμματισμὸς καὶ κόστος. κζ)Ἐπεξεργασία παρακολουθήσεως ἐργασιῶν μὲ τὰ διαγράμματα Gant και Pert. κη) Ἔλεγχος προόδου ἐργασιῶν. κθ) Ἐπισκόπησις τῆς διαδικασίας ἐλέγχου. λ) Ἀλλαγὴ τῆς διαρκείας ἐργασιῶν, ἀπαλοιφὴ καθυστερήσεων. λα) Εὕρεσις καὶ ἀλλαγὴ τῶν περιορισμῶν ἐργασίας. λβ) Ἀναπρογραμματισμὸς καθυστερουμένων ἐργασιῶν. λγ)Σύγκρισις τρέχοντος χρονοδιαγράμματος πρὸς τὸ πρόγραμμα ἀναφορᾶς καὶ ἐμφάνισις ἐνδιαμέσου προγράμματος. λδ) Ἐξειδίκευσις τῆς ἀναφορᾶς ἐργασίας - Γραφήματα. λε) Σχεδιαστικὴ ὑποστήριξις ἐπεξηγήσεως κατασκευαστικῶν λεπτομερειῶν. λστ) Ἀντιμετώπισις παρεκκλίσεων ἀπὸ τὴν μελέτην εἰς συνεργασίαν μετὰ τῶν ἐπιβλεπόντων μελετητῶν. λζ) Ἔρευνα ἀγορᾶς διὰ τὴν βελτιστοποίησιν ὑλικῶν καὶ τεχνικῶν κατασκευῆς. λη) Καθορισμὸς νέων ἐργασιῶν καὶ νέων τιμῶν Μονάδος. λθ) Ἔλεγχος καὶ ἔγκρισις ἀναλυτικῶν Ἐπιμετρήσεων ἀναδόχου. μ) Ἔλεγχος καὶ ἔγκρισις Πρωτοκόλλου Παραλαβῆς Ἀφανῶν Ἐργασιῶν (Π.Π.Α.Ε.) ἀναδόχου. μα) Ἔλεγχος καὶ ἔγκρισις πιστοποιήσεων ἀναδόχου. μβ) Ἔλεγχος καὶ ἔγκρισις Ἀνακεφαλαιωτικῶν Πινάκων ἀναδόχου. μγ)Ἀναπροσαρμογὴ χρονοδιαγράμματος καὶ ὀργανογράμματος. μδ) Μελέτη, σύνταξις καὶ ἔγκρισις συμπληρωματικῶν συμβάσεων μὲ τὸν ἀνάδοχο. (Συμπληρωματικαί συμβάσεις δὲν ἰσχύουν διὰ τὰ συγχρηματοδοτούμενα ἔργα). με) Προσωρινὴ παραλαβὴ τοῦ ἔργου. μστ) Ὁριστικὴ παραλαβὴ τοῦ ἔργου. 16 Λόγῳ τῆς ὑπάρξεως πολλῶν Ἐκκλησιαστικῶν Μνημείων εὑρισκομένων ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου ἡ Τεχνικὴ Ὑπηρεσία ἔχει τὴν εὐθύνην τῶν κατὰ τὸν νόμον ἐνεργειῶν μὲ σκοπὸν τὴν διάσωσίν των. Ὅσα ἀναφέρονται εἰς τὴν παροῦσα παράγραφον ἀριθμ. 9 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ἐνεργοῦνται μὲ τὴν συνεργασίαν τοῦ Γραφείου Ἀναπτύξεως καὶ τῆς Νομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου. 11. Νομικὸν Γραφεῖον. Ἡ Νομικὴ Ὑπηρεσία ἔχει τάς κάτωθι ἁρμοδιότητας: α) Ἀναλαμβάνει τὴν μελέτην καὶ διεκπεραίωσιν τῶν ὑποθέσεων ἐκείνων, τάς ὁποίας ἀναθέτει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, τὸν ὁποῖον ὑποχρεοῦται νὰ τηρῇ ἐνήμερον εἰς κάθε στάδιον χειρισμοῦ αὐτῶν. β) Συντάσσει γνωμοδοτήσεις καὶ παρέχει κάθε ζητουμένη γνώμη καὶ συμβουλὴ εἰς ὅλα τὰ τμήματα καὶ τάς ὑπηρεσίας τοῦ Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου καθὼς καὶ τῶν Ἱδρυμάτων της. γ) Παρίσταται καὶ παρέχει τάς νομικάς συμβουλάς κατὰ τὴν συνεδρίασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν λοιπῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Ἐπιτροπῶν καὶ λοιπῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὀργάνων καὶ τῶν Ἱερῶν Ναῶν. δ) Παρακολουθεῖ καὶ διεξάγει ὅλας τάς Δικαστικάς ὑποθέσεις αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν εἰς τὸ Ν.Π.Δ.Δ. τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν Ἱδρυμάτων της. ε) Παρίσταται ἐνώπιον τῶν Δικαστηρίων, Δικαστικῶν καὶ Εἰσαγγελικῶν Ἀρχῶν, ὡς καὶ ἐνώπιον κάθε Διοικητικῆς Ἀρχῆς μὲ σκοπὸν τὴν ὑπεράσπισιν τῶν συμφερόντων καὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ν.Π.Δ.Δ. τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. στ) Ἐπιμελεῖται καὶ προγραμματίζει τὴν ἄμεσον παροχὴν συμβουλῶν πρὸς τοὺς Κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦν διοικητικὰ καθήκοντα εἰς τάς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μὲ σκοπὸν τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν τῶν Ὑπηρεσιῶν της. ζ) Ἐρευνᾷ τοὺς τίτλους ἰδιοκτησίας τῶν ἀγοραζομένων, μισθωμένων, μεταβιβαζομένων ἀκινήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν Ἱδρυμάτων της καὶ γενικῶς ὅλων τῶν περιουσιακῶν στοιχείων της. 17 η) Ἐπεξεργάζεται καὶ καταρτίζει ὅλας τάς συμβάσεις, ἐργολαβίας, συμβόλαια, διακηρύξεις, συμφωνητικὰ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν Ἱδρυμάτων της, εἰς συνεργασίαν μὲ τὴν ἁρμοδίαν Ὑπηρεσίαν (Οἰκονομική, Τεχνική, κ.λπ.). θ) Συντάσσει ὅλα τὰ σχέδια συμβάσεων, προκηρύξεων, κ.λ.π. τά ὁποῖα ὑπογράφει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἤ ὁ κατὰ Νόμον ἐξουσιοδοτημένος ἀντιπρόσωπος αὐτοῦ. ι) Παρακολουθεῖ τὴν ὀρθὴν διεξαγωγὴν τῶν διαγωνισμῶν οἱ ὁποῖοι ἀφοροῦν εἰς μελέτας, ἔργα, προμηθείας καὶ ὑπηρεσίας. ια)Παρέχει γνωμοδοτήσεις νομικοῦ περιεχομένου διὰ ὁποιοδήποτε θέμα σχετικὸν μὲ τὴν ὑλοποίησιν καὶ διαχείρισιν τῶν ἔργων, μελετῶν, προμηθειῶν καὶ ὑπηρεσιῶν τά ὁποῖα ὑλοποιεῖ ἢ προτίθεται νὰ ὑλοποιήσῃ ὁ φορέας καὶ διὰ τὸ ὁποῖον θὰ ζητηθῇ ὑποστήριξις ὅπως: θεσμικὸν πλαίσιον ὑλοποιήσεως ἔργου, διαδικασία ἐπιλογῆς ἀναδόχου, τεύχη δημοπρατήσεως, σύναψις συμβάσεως, κυρώσεις κ.λπ. ιβ) Παρακολουθεῖ τὴν ἰσχύουσα Νομοθεσίαν καὶ ἐνημερώνει τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν. ιγ) Τηρεῖ τοὺς φακέλλους τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν Ἱδρυμάτων της. 12. Γραφεῖον Προμηθειῶν. Τὸ Γραφεῖον Προμηθειῶν ἔχει τάς κάτωθι ἁρμοδιότητας: α) Διὰ τὴν κατάρτισιν καὶ ὑλοποίησιν τοῦ προγράμματος προμηθειῶν εἰς ἐτησίαν βάσιν. β) Διὰ τὸν καθορισμὸν τοῦ εἴδους τοῦ διαγωνισμοῦ (ἀνοικτός, κλειστός, πρόχειρος) ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὸ Π.Δ. 118/2007 καὶ τάς λοιπάς διατάξεις. γ) Διὰ τὸν συντονισμὸν καὶ παρακολούθησιν τῆς διενεργείας διαγωνισμῶν προχείρων, τακτικῶν καὶ διεθνῶν διὰ τὴν ἀνάδειξιν προμηθευτῶν ὑλικῶν πρός κάλυψιν ἀναγκῶν τῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τῆς λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου. δ) Διὰ τὴν διενέργειαν διαγωνισμῶν προχείρων, τακτικῶν καὶ διεθνῶν διὰ τὴν ἀνάδειξιν ἀναδόχων παροχῆς ὑπηρεσιῶν πρός κάλυψιν ἀναγκῶν τῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τῆς λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου. ε) Διὰ τὴν σύνταξιν καὶ ἐπανεξέτασιν τῆς προκηρύξεως. στ)Διὰ τὴν συγκέντρωσιν τῶν ἀπαιτουμένων πληροφοριῶν ἤ ἐπεξεργασία αὐτῶν οὕτως ὥστε, μετὰ ἀπὸ σχετικὴν εἰσήγησιν νὰ 18 προωθηθοῦν πρὸς ἔγκρισιν ἀπὸ τὰ ἁρμόδια ὄργανα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου. ζ) Διὰ τὸν καθορισμὸν τῶν τυπικῶν καὶ εἰδικῶν ὅρων διὰ τὴν ἐπιλογὴν τοῦ ἀναδόχου (νομιμοποιητικά ἔγγραφα, τρόποι ὑποβολῆς προσφορῶν κ.λ.π.). η) Διὰ τὸν σχεδιασμὸν κριτηρίων ἀξιολογήσεως προσφορῶν καὶ ἀναδόχων. θ) Διὰ τὴν διαχείρισιν καὶ παρακολούθησιν τῶν συμβάσεων καὶ τὴν ὑποβολήν των εἰς τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας. ι) Διὰ τὴν σύνταξιν καὶ τήρησιν Μητρώου Προμηθευτῶν. 13. Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον. Συγκροτεῖται, λειτουργεῖ καὶ ἀσκεῖ ἁρμοδιότητας ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου καὶ τὰ ὁριζόμενα μέλη αὐτοῦ σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τῶν § 1 καὶ 2 τοῦ ἄρθρου 35 καὶ τοῦ ἄρθρου 67 τοῦ Ν. 590/1977 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄ 146) «Περὶ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», καὶ τοῦ Κανονισμοῦ 263/2014 (Φ.Ε.Κ. 272, τ.Α΄, 29-12-2014) «Περὶ συγκροτήσεως, ἁρμοδιοτήτων καὶ λειτουργίας τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων» καὶ τῶν ἑκάστοτε ἰσχυουσῶν διατάξεων περὶ Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων καὶ συμμετοχῆς τῶν μελῶν εἰς αὐτά. 14.Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον. Συγκροτεῖται, λειτουργεῖ καὶ ἀσκεῖ ἁρμοδιότητας συμφώνως μὲ τὸν ἰσχύοντα Ν.5383/1932: «Περὶ Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καὶ τῆς πρὸ αὐτῶν διαδικασίας». 15.Γραφεῖον Νεότητος, Οἰκογενείας καὶ Πνευματικῆς Διακονίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἡ πνευματικὴ διακονία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διεξάγεται μέσῳ τῶν ἑξῆς Τομέων πνευματικῆς, ἱεραποστολικῆς, διδακτικῆς, κοινωνικῆς καὶ φιλανθρωπικῆς δράσεως: Ι) Θείου Κηρύγματος καὶ Κύκλων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἑκάστη Ἐνορία ἀποτελεῖ κέντρο ἐξαγγελίας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, εὐαγγελισμοῦ, πνευματικῆς οἰκοδομῆς καὶ καταρτίσεως τῶν πιστῶν. Ὁ Τομέας αὐτός: α) Μεριμνᾶ διὰ τὸ λειτουργικὸν κήρυγμα κάθε Κυριακῆς καὶ ἑορτῆς. 19 β) Ἀναλαμβάνει τὴν διδαχὴν τῶν πιστῶν μὲ τὴν διοργάνωσιν εἰς τάς Ἐνορίας ἑβδομαδιαίων ἐνοριακῶν συνάξεων. ΙΙ) Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος. Ὁ Τομέας αὐτὸς ἔχει τὴν εὐθύνην τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος καὶ τῆς κατηχήσεως τῶν νέων μὲ τάς κάτωθι ἁρμοδιότητας: α) Ἀσχολεῖται μὲ τὴν πνευματικὴν καλλιέργειαν τῆς νεότητος. β) Ὀργανώνει τάς περιόδους Κατασκηνώσεων τῶν νέων. γ) Πραγματοποιεῖ Σεμινάρια Κατηχητῶν. δ) Φροντίζει διὰ τὴν διανομὴν κατηχητικοῦ ὑλικοῦ. ε) Ὀργανώνει ἐκδηλώσεις διὰ τὴν νεολαίαν. στ) Φροντίζει διὰ τὴν ἄρτιαν καὶ ἐποικοδομητικὴν λειτουργίαν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων εἰς ὅλην τὴν Μητροπολιτικὴν Περιφέρειαν. ζ) Συνεργάζεται μὲ τὴν ἐκπαιδευτικὴν κοινότητα (ἐκπαιδευτικάς Ἀρχάς, Συλλόγους Γονέων καὶ Κηδεμόνων) καὶ τοὺς ἁρμοδίους διὰ θέματα Παιδείας ἐκπροσώπους τῶν φορέων διὰ τὴν ὑλοποίησιν τῶν σκοπῶν του. η) Ἀντιμετωπίζει τὰ ἀναφυόμενα προβλήματα. θ) Συντονίζει τάς ἐνοριακάς νεανικάς συνάξεις. ι) Ἐξασφαλίζει καὶ ἐπιμορφώνει τὰ στελέχη τοῦ νεανικοῦ ἔργου. ια) Συνεργάζεται μὲ τοὺς ὑπευθύνους τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος εἰς τάς ἐνορίας διὰ τὴν προώθησιν καὶ ἐπίτευξιν τοῦ ἐπιδιωκόμενου τούτου ἀγαθοῦ σκοποῦ. ιβ) Ἐνημερώνει μὲ ἔντυπον καὶ ἠλεκτρονικὸν ὑλικόν τούς πιστούς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας διὰ σχετικὰ θέματα. ΙΙΙ) Ἀντιαιρετικῆς Δράσεως. Ὁ τομέας αὐτός: α) Φροντίζει διὰ τὴν ἐνημέρωσιν τῶν χριστιανῶν πολιτῶν εἰς θέματα ὁριοθετήσεως τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ λαμβάνει μέτρα διὰ τὴν προστασίαν καὶ ἐνημέρωσιν τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου ἀπὸ ἐπικινδύνους ἀντιλήψεις, εἰσηγούμενος σχετικῶς, πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην. β) Προβαίνει εἰς σχετικάς ἐκδόσεις καὶ ἐκδηλώσεις, συνέδρια, κ.λ.π. γ) Ἐνημερώνει μὲ ἔντυπον καὶ ἠλεκτρονικὸν ὑλικόν τούς πιστούς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας διὰ σχετικὰ θέματα. 20 ΙV) Τομέας Συμπαραστάσεως Οἰκογενείας. Ὁ τομέας αὐτὸς ἔχει τάς ὡς κάτωθι ἁρμοδιότητας: α) Τὴν ἔγκαιρον καὶ ἔγκυρον πληροφόρησιν καὶ ἐνημέρωσιν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς κοινῆς γνώμης διὰ ζητήματα οἰκογενείας. β) Τὴν ἐνεργὸν συμμετοχὴν τῶν οἰκογενειῶν εἰς τὴν ζωὴν καὶ τὴν δρᾶσιν τῆς Ἐνορίας καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. γ) Τὴν ἀλληλεγγύην εἰς τοπικὸν καὶ ἐθνικὸν ἐπίπεδον διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν συγχρόνων κοινωνικῶν προβλημάτων, τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν τὴν οἰκογένειαν. δ) Τὴν ἀνάδειξιν τῆς ἀποστολῆς καὶ τὴν ἐνδυνάμωσιν τοῦ ρόλου τῆς οἰκογενείας. ε) Τὴν προώθησιν νέων πρακτικῶν καὶ προσεγγίσεων εἰς τὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὴν οἰκογένειαν. στ) Τὴν συλλογικὴν ἔκφρασιν καὶ δρᾶσιν τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν. ζ) Καταρτίζει Πρόγραμμα ὁμιλιῶν καὶ διαλέξεων, ἡμερίδων καὶ συνεδρίων εἰς τάς Ἐνορίας μὲ ἐπίκαιρα καὶ ἐνδιαφέροντα θέματα σχετικὰ μὲ τὴν οἰκογένειαν. η) Καταρτίζει τὸ ἐτήσιον πρόγραμμα καὶ τάς θεματικάς ἑνότητας τῶν συνάξεων. θ)Ἐπιλέγει καὶ προσκαλεῖ τοὺς καταλλήλους διὰ κάθε θέμα ὁμιλητάς. ι) Ἐνημερώνει μὲ ἔντυπον καὶ ἠλεκτρονικὸν ὑλικόν τούς πιστούς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας διὰ σχετικὰ θέματα. V) Τομέας Συμπαραστάσεως Ἀσθενῶν καὶ Αἱμοδοσίας. Ὁ τομέας αὐτὸς ἔχει τάς ὡς κάτωθι ἁρμοδιότητας: α) Διενεργεῖ καὶ συντονίζει αἱμοληψίας εἰς συνεργασίαν μὲ τό Νοσοκομεῖον τῆς περιοχῆς, εἰς Μητροπολιτικὸν καὶ Ἐνοριακὸν ἐπίπεδον. Καλύπτει τάς ἀνάγκας τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας, ἐφ’ ὅσον δὲ, ὑπάρχει δυνατότητα καὶ κρίνεται ἀναγκαῖο, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς. β) Προβάλλει τὴν ἀξίαν τῆς ἐθελοντικῆς αἱμοδοσίας καὶ τῆς προσφορᾶς αἵματος ὡς ἐκφράσεως τῆς χριστιανικῆς ἀρετῆς τῆς ἀγάπης. γ) Ἐξευρίσκει μεταξὺ τῶν μελῶν τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐθελοντάς αἱμοδότας. 21 δ) Τηρεῖ ὀνοματικὴν κατάστασιν αὐτῶν μὲ τὴν πλήρη διεύθυνσιν, τὸν ἀριθμὸν τηλεφώνου καὶ τὴν ὁμάδα αἵματος τήν ὁποίαν ἀνήκει ὁ αἱμοδότης, ὥστε νὰ γνωρίζῃ τάς δυνατότητας τῆς Ἐνορίας πρὸς κάλυψιν τῶν παρουσιαζομένων ἀναγκῶν αἱμοδοσίας. ε) Καταρτίζει Πρόγραμμα ὁμιλιῶν καὶ διαλέξεων, ἡμερίδων καὶ συνεδρίων εἰς τάς Ἐνορίας καὶ εἰς ἐπίπεδον Μητροπόλεως μὲ ἐπίκαιρα καὶ ἐνδιαφέροντα θέματα σχετικῶς μὲ τὸ ἀντικείμενόν του. στ) Καταρτίζει τὸ ἐτήσιον πρόγραμμα καὶ τάς θεματικάς ἑνότητας τῶν συνάξεων αὐτῶν. ζ)Ἐπιλέγει καὶ προσκαλεῖ τοὺς καταλλήλους διὰ κάθε θέμα ὁμιλητάς. η) Ἐνημερώνει μὲ ἔντυπον καὶ ἠλεκτρονικὸν ὑλικόν τους πιστούς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας διὰ σχετικὰ θέματα. VΙ) Ἐπιτροπῆς Ἀκροάσεως καὶ Κρίσεως Ἱεροψαλτῶν. Συγκροτεῖται, καὶ λειτουργεῖ συμφώνως μὲ τάς διατάξεις τοῦ ψηφισθέντος ὑπ’ ἀριθμ. 176/2006 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περὶ Ἱεροψαλτῶν καὶ τῆς καταστάσεως αὐτῶν», ποὺ δημοσιεύθηκε εἰς τὸ Φ.Ε.Κ. τ.Α΄ 268/19-12-2006 καὶ εἰς τὸ Περιοδικὸν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» Τεῦχος 11 τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου 2006. VII) Διαδικτύου καὶ Πληροφορικῆς. Ὁ τομέας αὐτός: α) Φέρει τὴν εὐθύνην τῆς ἐπικαιροποιήσεως, τῆς συντηρήσεως, τῆς ἀσφαλείας καὶ τῆς τεχνικῆς ὑποστηρίξεως τῆς ἰστοσελίδας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Εἰς αὐτὴν ἐκτίθενται πληροφορίαι διὰ τὴν διοικητικὴν διάρθρωσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθὼς καὶ κείμενα πνευματικῆς οἰκοδομῆς τά ὁποῖα ἀνταποκρίνονται εἰς τὰ πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα τῶν πιστῶν. β) Φέρει τὴν εὐθύνην τῆς ἀναρτήσεως κάθε κειμένου καὶ φωτογραφίας τά ὁποῖα ἀναρτῶνται εἰς τὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. γ) Φέρει τὴν εὐθύνην τῆς κατασκευῆς, τῆς ἀναρτήσεως καὶ τῆς φιλοξενίας τῶν ἰδιαιτέρων ἱστοσελίδων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν Ἱδρυμάτων αὐτῆς ὡς καὶ τῆς φιλοξενίας ἑτέρων ἱστοσελίδων εἰς τὴν ἱστοσελίδα αὐτῆς. δ) Συνεργάζεται μὲ ὅλους τούς τομεῖς διὰ τὴν ἔγκαιρον ἐνημέρωσιν μὲ ἔντυπον καὶ ἠλεκτρονικὸν ὑλικὸν διὰ τάς δράσεις καὶ τὰ προγράμματα αὐτῶν. 22 ε) Φέρει τὴν εὐθύνην διὰ τὴν Τεχνικὴν Ὑποστήριξιν τῶν Πληροφοριακῶν Συστημάτων καὶ ἠλεκτρολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ (π.χ. ὑπολογιστές, διακομιστὲς κ.λ.π.) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου. 16.Γενικὸν Φιλόπτωχον Ταμεῖον. Τὸ Γραφεῖον αὐτὸ ἔχει τάς ὡς κάτωθι ἁρμοδιότητας: α) Καταγράφει τοὺς ἐνδεεῖς, ἀπόρους, ἀστέγους καὶ γενικῶς τοὺς χρήζοντας ὑλικῆς βοηθείας συνανθρώπους, οἱ ὁποῖοι διαμένουν εἰς τὴν Μητροπολιτικὴν Περιφέρειαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ φροντίζει εἰς συνεργασίαν μὲ τὰ συναρμόδια Ταμεῖα Ἐνοριακῆς Δράσεως καὶ τάς κοινωνικάς Ὑπηρεσίας τῶν ἁρμοδίων κατὰ τόπους Ὀργανισμῶν Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) καὶ λοιπῶν Ὀργανισμῶν διὰ τὴν σίτισιν, στέγασιν, διανομὴν τροφίμων εἰδῶν ἐνδύσεως, ὡς καὶ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν οἰκονομικὴν στήριξίν των. β) Ἐνεργεῖ διὰ τὴν οἰκονομικὴν στήριξιν καὶ ἐνίσχυσιν εἰδικῶν περιπτώσεων οἰκονομικῶς ἀδυνάτων, κυρίως ἀνικάνων δι’ ἐργασίαν, ἀλλὰ καὶ μακροχρονίως ἀνέργων ὡς καὶ ἐμπεριστάτων λόγῳ σοβαρῶν ἀσθενειῶν συνανθρώπων μας. γ) Φροντίζει διὰ τὴν οἰκονομικὴν στήριξιν τῶν ἀδυνάτων σπουδαστῶν καὶ φοιτητῶν, οἱ ὁποῖοι κατάγονται ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει δυνατότης παρέχεται βοήθεια καὶ εἰς σπουδαστάς ἑτέρων Ἱερῶν Μητροπολιτικῶν περιφερειῶν καὶ τῆς ἀλλοδαπῆς. Παρέχει ὑποτροφίας εἰς τέκνα οἰκογενειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διὰ σπουδάς εἰς τὴν ἀλλοδαπήν. δ) Προβαίνει εἰς κάθε ἐνέργειαν μὲ σκοπὸν τὴν ἀναβάθμισιν τῆς ποιότητος ζωῆς τῶν συνανθρώπων, οἱ ὁποῖοι χρήζουν βοηθείας. ε) Δύναται νὰ λειτουργῇ εἴτε αὐτοτελῶς, εἴτε εἰς συνεργασίαν μὲ τὴν Περιφέρειαν Στερεᾶς Ἑλλάδος, μὲ τοὺς κατὰ τόπους Δήμους, Στέγας Ἀστέγων, Τράπεζας Τροφίμων, ὑλοποιώντας ποικίλα κοινωνικὰ Προγράμματα οἰκονομικῆς στηρίξεως ἐνδεῶν πολιτῶν. στ) Φροντίζει διὰ τάς πνευματικάς καὶ ὑλικάς ἀνάγκας τῶν ἀσθενούντων ἀδελφῶν (ἐκ πάσης φύσεως ἀσθενειῶν), τῶν φιλοξενουμένων εἰς τὰ Νοσηλευτικὰ Ἱδρύματα τῆς περιοχῆς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας ἢ κατὰ περίπτωσιν καὶ ἐκτὸς αὐτῆς. ζ) Ἐπιβλέπει, καταγράφει τάς ἀνάγκας καὶ συντονίζει τάς ἐνεργείας καὶ τάς δράσεις τῶν Ταμείων Ἐνοριακῆς Δράσεως. 23 17. Γραφεῖον Συμβολῆς εἰς τὴν διατήρησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς. Τὸ Γραφεῖον αὐτὸ ἔχει τάς ὡς κάτωθι ἁρμοδιότητας: α) Μεριμνᾶ διὰ τὴν σωστὴν λειτουργίαν τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου «Δημήτριος Κυφιώτης». β) Ὀργανώνει ἐκδηλώσεις καὶ δραστηριότητας καὶ μεριμνᾷ διὰ ἐντύπους καὶ ἠλεκτρονικάς ἐκδόσεις μὲ σκοπὸν τὴ διατήρησιν καὶ διάδοσιν τῆς γνησίας Ἐκκλησιαστικῆς καὶ Δημοτικῆς μας μουσικῆς. γ) Μεριμνᾷ διὰ τὴν καταγραφὴν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων τά ὁποῖα ὑπάρχουν εἰς τοὺς ἱερούς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου, φροντίζει διὰ τὴν συντήρησίν των καὶ ἔχει τὴν εὐθύνην τῆς δημιουργίας καὶ λειτουργίας Μουσείου Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης συμφώνως μὲ τάς προβλεπομένας ἐκ τοῦ Νόμου προδιαγραφάς. δ) Μεριμνᾷ διὰ τὴν δημιουργίαν Σχολῆς Ἁγιογραφίας καὶ τὴν ἄρτιαν λειτουργίαν αὐτῆς. ε) Συμβάλλει εἰς δραστηριότητας καὶ ἄλλων φορέων, αἱ ὁποῖαι στοχεύουν εἰς τὴν διατήρησιν τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς. στ) Ὀργανώνει καί συντηρεῖ τήν Βιβλιοθήκην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου. Ἡ εὐθύνη λειτουργίας τῶν ὡς ἄνω ἀναφερομένων ὑπηρεσιῶν ἀνατίθεται ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου εἰς κληρικοὺς καὶ λαϊκούς της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου συμφώνως τῶν ἰσχυουσῶν διατάξεων. 18.Εὐτρεπίστρια. Ἐπιμελεῖται τῆς καθαριότητος, τῆς ἀψόγου καὶ ἐπιμελημένης ἐμφανίσεως καὶ εὐταξίας τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὡς καὶ τῶν κοινοχρήστων χώρων αὐτῆς. Ἐπιμελεῖται τῆς φιλοξενίας τῶν προσκεκλημένων καὶ ἐπισκεπτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 19. Ὁδηγὸς - Κλητήρ. α) Ἐξυπηρετεῖ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην εἰς τάς μετακινήσεις του, ἐντὸς ἤ ἐκτὸς τῶν γεωγραφικῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου, συμφώνως μὲ τὸ πρόγραμμά του καὶ ὅταν τοῦτο κρίνεται ἀναγκαῖον, ἐκτελώντας τάς ὁδηγίας καὶ τάς ἐντολάς αἱ ὁποῖαι τοῦ ἀνατίθενται. 24 β) Ἐπιμελεῖται τὴν ὀρθήν λειτουργίαν, τὴν διατήρησιν εἰς ἀρίστην μηχανολογικήν, ἀλλὰ καὶ εὐπρεπῆ κατάστασιν τοῦ μητροπολιτικοῦ ὀχήματος καὶ τῶν ὑπηρεσιακῶν ὀχημάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. γ) Τηρεῖ καὶ ἐνημερώνει τοὺς φακέλους μὲ τὰ ἀπαραίτητα ἔγγραφα καὶ δικαιολογητικὰ διὰ τὴν κυκλοφορίαν καὶ τὴν μηχανολογικὴν συντήρησιν τοῦ μητροπολιτικοῦ ὀχήματος καὶ τῶν ὑπηρεσιακῶν ὀχημάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. δ) Ἐπιμελεῖται τὴν τήρησιν τῆς τάξεως καὶ τὴν ἀσφάλειαν τῶν Γραφείων, ὅπου στεγάζονται αἱ Ὑπηρεσίαι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ε) Παραλαμβάνει καὶ μεταφέρει τὴν ἀλληλογραφίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τὸ Ταχυδρομεῖον, εἰς τάς Ὑπηρεσίας, κ.λ.π. καὶ γενικῶς ἐκτελεῖ ὅ,τι ἀνατίθεται εἰς αὐτὸν ἀπὸ τὸν Μητροπολίτην ἢ τοὺς ἐκπροσώπους του. Ἄρθρον 3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αἱ ὑφιστάμεναι ὀργανικαί θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου συμφώνως τῷ Κανονισμῷ 156/2002, εἶναι αἱ ἑξῆς: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ 1 Κληρικῶν Μετακλητῶν. Μία (1) θέσις Πρωτοσυγκέλλου. Μία (1) θέσις Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου. Κλάδος ΠΕ 2 Διοικητικοῦ - Οἰκονομικοῦ. Μία (1) θέσις ἐπὶ βαθμοῖς Δ-Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ 1 Διοικητικοῦ - Οἰκονομικοῦ. Μία (1) θέσις ἐπὶ βαθμοῖς Δ-Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ 1 Γραμματέων. Δύο (2) θέσεις ἐπὶ βαθμοῖς Δ-Α. Κλάδος ΔΕ 2 Ὁδηγοῦ Αὐτοκινήτου. Μία (1) θέσις ἐπὶ βαθμοῖς Δ-Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ 1 Κλητήρων. Μία (1) θέσις ἐπὶ βαθμοῖς Ε-Β. Κλάδος ΥΕ 2 Εὐπρεπιστριῶν. Μία (1) θέσις ἐπὶ βαθμοῖς Ε-Β. 25 Ἄρθρον 4 Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀρχίζει ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως αὐτοῦ εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καὶ τὸ Ἐπίσημον Δελτίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Τροποποιεῖται δι’ ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου ἐπὶ σχετικῆς προτάσεως τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου. Ἄρθρον 5 Ἐκ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δὲν προκαλεῖται δαπάνη εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ Νομικοῦ Προσώπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου. Οἱαδήποτε δαπάνη θὰ προκληθῇ ἐκ πράξεων εἰς ἐφαρμογήν τοῦ ὡς ἄνω κανονισμοῦ. Ἡ ἀπόφασις αὕτη νὰ δημοσιευθῇ εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.