ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΩΣΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Α΄Διοίκησις

Ἕδρα:  Τ.Κ. 361 00 Καρπενήσιον - Δημοκρατίας 1.

Τηλεφωνικό Κέντρο:  22370.22.277 ,22191, fax: 22370.23993,                                                                   e-mail: imkarpenisiou@yahoo.gr

Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος : Πανοσιολ. Άρχιμανδρίτης π. Ἱλαρίων Λιάσκος.

Συμβούλια: 1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης καί μέλη οἱ: Ἀρχιμ. Γεράσιμος Τσιρώνης, Πρωτοπρ. Παναγιώτης Ἀθανασιᾶς, κ. Κωνσταντίνος Πάζιος, Δικηγόρος, κ. Βασίλειος Καμαρέτσος, Διευθυντής Δ.Ο.Υ., κ. Βασίλειος Μαντέκας, Πολιτικός Μηχανικός, κ. Στέργιος Γκαρίλας, Ἐκκλησιαστικὸς Σύμβουλος καὶ ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 2) Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον: Πρόεδρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης καί μέλη οἱ: Πρωτοπρ. Γεώργιος Χρυσαφογεῶργος, Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Μακράκης. 3) Τοπικὸν ΤΠΟΕΚΕ: Πρωτοπρ. Νικόλαος Σταμούλης καὶ κ. Ἰωάννης Ἀνδρεάκης.

Γραμματεὺς: κ. Ἰωάννης Ἀνδρεάκης καὶ Ἐκκλησιαστικοί Ὑπάλληλοι: Οδηγός κ. Ἀθανάσιος Παπαιωάννου, Λογιστής κ. Λάμπρος Παρούτσας.

Ἐνοριακοὶ Ναοὶ 97. Ἰδιωτικοὶ Ναοὶ 1. Μοναστηριακοὶ Ναοὶ 15. Κληρικοί: Ἐφημέριοι ΠΕ: 19 , ΤΕ: 3 , ΔΕ: 27, ΥΕ: 5. Ἄγαμοι 9, Ἔγγαμοι 45. Σύνολον: 54.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Α. Γραφεῖον Νεότητος καὶ οἰκογενείας: Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Λιάπης

Β. Γενικὸν Φιλόπτωχον Ταμεῖον: Πρωτοπρ. Εὐάγγελος Πλατῆς

Γ. Γραφεῖον Πολιτισμικῆς Κληρονομιᾶς: Πρωτοπρ. Εὐστάθιος Τριβυζᾶς

Δ. Ὑπεύθυνος τράπεζας αἵματος: Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Μακράκης

Ε. Γραφεῖον Τύπου: Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Λιάπης

 Β’. Π ν ε υ μ α τ ι κ ή   Δ ι α κ ο ν ί α

---Θεῖον Κήρυγμα: 1) Οἱ Θεολόγοι Κληρικοὶ καὶ οἱ δυνάμενοι ἐκ τῶν Ἐφημερίων.

---Ἱερὰ Ἐξομολόγησις: Ἐν Καρπενησίω τακτικῶς, εἰς δὲ τὰς λοιπάς Ἐνορίας κατὰ περιόδους.

---Γραφεῖον Νεότητος καὶ Οἰκογενείας.

---Κατηχητικὰ Σχολεῖα.

---Σχολὴ Ἐκκλ. Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Δημ. Κυφιώτης» εἰς τὸ Πνευματικὸν Κέντρον τοῦ Ἱ. Ν. τῶν Εὐρυτάνων Ἁγίων. Πρόεδρος ὁ Σεβασμιώτατος, Διευθυντὴς ὁ Πρωτοπρ. Λάμπρος Ἀνδρεάκης.

---Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς.

   Γ’. Φ ι λ α ν θ ρ ω π ι κ ή   Δ ι α κ ο ν ί α

---Γενικὸν Φιλόπτωχον Ταμεῖον  καὶ Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα.

---Τράπεζα αἵματος.

   Δ’. Ἐ  κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή     Τ έ χ ν η

Μουσεῖα Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης ἐν ταῖς Ἱεραῖς Μοναῖς Προυσοῦ καὶ Τατάρνης καὶ εἰς τινάς Ἐνορίας.