ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ

Ἀνδρῷαι: 1) ΠΡΟΥΣΣΟΥ (9ου αἰῶνος), Τ.Κ.360 74 Τηλ.22370.80.705 καὶ 80.726 Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Γεράσιμος Τσιρώνης (μον. 4).  2) Τατάρνης  (11ου αἰῶνος) Τ.Κ. 360 72 Τριπόταμος. Τηλ. 22370.95.400. Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Δοσίθεος Κανέλλος (μον. 3). 3) Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Βράχας (18ου αἰῶνος) Τ.Κ. 360 80 Τηλ. 22377.70808 (μον. 4). 4) Ιερά Μονή Δομιανιτίσσης (ὑπὸ ἵδρυσιν).

Μετόχια: Ἱ.Μ.  Προυσοῦ: Γεν. Θεοτόκου Καταφυγίου (Κουμασίων). Ἱ.Μ. Τατάρνης: 1) Ἁγ. Νεκταρίου Καρπενησίου (μον.2). Τηλ.22370.22979 2) Ὁσίας Μαρίας Μικροῦ Χωρίου (μον.2). Τηλ. 22370-41322. 3) Ἱ. Κάθισμα Ἁγ. Σάββα Τριποτάμου.

Διαλελυμέναι: Ἁγ. Δημητρίου Λεπιανῶν, Τιμίου Προδρόμου Παλαιοκατούνας, Ἁγ. Τριάδος Μαραθέα, Γενεσίου Θεοτόκου Στάνας, Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ἀνατολικῆς Φραγκίστης, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀνατολικῆς Φραγκίστης.

Σύνολον Μοναχῶν: 16