ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΩΣΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Α΄Διοίκησις

Ἕδρα:  Τ.Κ. 361 00 Καρπενήσιον – Δημοκρατίας 1.

Τηλεφωνικό Κέντρο:  22370.22.277 ,22191, fax: 22370.23993,                                                                   e-mail: imkarpenisiou@yahoo.gr

Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος : Πανοσιολ. Άρχιμανδρίτης π. Ἱλαρίων Λιάσκος.

Συμβούλια: 1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης καί μέλη οἱ: Ἀρχιμ. Γεράσιμος Τσιρώνης, Πρωτοπρ. Παναγιώτης Ἀθανασιᾶς, κ. Κωνσταντίνος Πάζιος, Δικηγόρος, κ. Βασίλειος Καμαρέτσος, Διευθυντής Δ.Ο.Υ., κ. Βασίλειος Μαντέκας, Πολιτικός Μηχανικός, κ. Στέργιος Γκαρίλας, Ἐκκλησιαστικὸς Σύμβουλος καὶ ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 2) Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον: Πρόεδρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης καί μέλη οἱ: Πρωτοπρ. Γεώργιος Χρυσαφογεῶργος, Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Μακράκης. 3) Τοπικὸν ΤΠΟΕΚΕ: Πρωτοπρ. Νικόλαος Σταμούλης καὶ κ. Ἰωάννης Ἀνδρεάκης.

Γραμματεὺς: κ. Ἰωάννης Ἀνδρεάκης καὶ Ἐκκλησιαστικοί Ὑπάλληλοι: Οδηγός κ. Ἀθανάσιος Παπαιωάννου, Λογιστής κ. Λάμπρος Παρούτσας.

Ἐνοριακοὶ Ναοὶ 97. Ἰδιωτικοὶ Ναοὶ 1. Μοναστηριακοὶ Ναοὶ 15. Κληρικοί: Ἐφημέριοι ΠΕ: 19 , ΤΕ: 3 , ΔΕ: 27, ΥΕ: 5. Ἄγαμοι 9, Ἔγγαμοι 45. Σύνολον: 54.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Α. Γραφεῖον Νεότητος καὶ οἰκογενείας: Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Λιάπης

Β. Γενικὸν Φιλόπτωχον Ταμεῖον: Πρωτοπρ. Εὐάγγελος Πλατῆς

Γ. Γραφεῖον Πολιτισμικῆς Κληρονομιᾶς: Πρωτοπρ. Εὐστάθιος Τριβυζᾶς

Δ. Ὑπεύθυνος τράπεζας αἵματος: Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Μακράκης

Ε. Γραφεῖον Τύπου: Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Λιάπης

 Β’. Π ν ε υ μ α τ ι κ ή   Δ ι α κ ο ν ί α

—Θεῖον Κήρυγμα: 1) Οἱ Θεολόγοι Κληρικοὶ καὶ οἱ δυνάμενοι ἐκ τῶν Ἐφημερίων.

—Ἱερὰ Ἐξομολόγησις: Ἐν Καρπενησίω τακτικῶς, εἰς δὲ τὰς λοιπάς Ἐνορίας κατὰ περιόδους.

—Γραφεῖον Νεότητος καὶ Οἰκογενείας.

—Κατηχητικὰ Σχολεῖα.

—Σχολὴ Ἐκκλ. Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Δημ. Κυφιώτης» εἰς τὸ Πνευματικὸν Κέντρον τοῦ Ἱ. Ν. τῶν Εὐρυτάνων Ἁγίων. Πρόεδρος ὁ Σεβασμιώτατος, Διευθυντὴς ὁ Πρωτοπρ. Λάμπρος Ἀνδρεάκης.

—Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς.

   Γ’. Φ ι λ α ν θ ρ ω π ι κ ή   Δ ι α κ ο ν ί α

—Γενικὸν Φιλόπτωχον Ταμεῖον  καὶ Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα.

—Τράπεζα αἵματος.

   Δ’. Ἐ  κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή     Τ έ χ ν η

Μουσεῖα Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης ἐν ταῖς Ἱεραῖς Μοναῖς Προυσοῦ καὶ Τατάρνης καὶ εἰς τινάς Ἐνορίας.