200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ιωάννης Καποδίστριας – 1ος Κυβερνήτης της Ελληνικής πολιτείας (Δολοφονήθηκε † 27 Σεπτεμβρίου 1831)

Στις 20 Ιανουαρίου του 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας συντάσσει την Προκήρυξη προς όλους τους Έλληνες, στην οποία διατυπώνει σε μία μόλις φράση, ολάκερο τον χαρακτήρα του και δεικνύει επίσης στους Έλληνες που πρέπει να στραφούν για τη σωτηρία του Έθνους. Εκεί που ο ίδιος γνωρίζει από παιδί ακόμη, ότι οφείλονται τα πάντα. Λέγει: “Εάν ο Θεός μεθ’ ημών, τις καθ’ ημών;”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

Εάν ο Θεός μεθ’ ημών, τις καθ’ ημών;

Ευχαριστώ τον Θεόν  ότι έφθασα τέλος εν μέσω υμών, και εις υμάς ευγνομονώ βαθύτατα διά την χαράν μεθ’ ης με εδέχθητε και την απεριόριστον εμπιστοσύνην ην με δεικνύετε. Αι τιμαί δε αι αποδοθείσαι εις την σημαίαν μας τη 12 του παρόντος μηνός, και αι εκλάμιζασαι περί την καθίδρυσιν της προσωρινής κυβερνήσεως, σας γίνονται εχέγγυοι, ότι αν ο ρηθείς σκοπός δεν κατωρθώθη ακόμη, δεν θέλει όμως επιβραδύνη αφού η εσωτερική κυβέρνησις, δυνατή γενομένη διά των νόμων, σας λυτρώση από τας μάστιγας της αναρχίας και σας φέρη βαθμηδόν εις την ηθικήν και πολιτικήν επανάρρωσιν. Ο δε βίος μου όλος, και η πολιτεία υπέρ τα τριάκοντα έτη, και η παρά πολλών της Ευρώπης τόπων επιβραβευομένη μοι εύνοια, σας εγγυώνται ότι σκοπόν άλλον δεν θέλουσιν έχει αι πράξεις μου ειμή να σας φυλάττω από τας καταχρήσεις αυτεξουσίου κυβερνήσεως, βάλλων υμάς υπό την σκέπην των νόμων.-

Αιγίνη, 20 Ιανουαρίου 1828.

Ο Κυβερνήτης

Ιωάννης Καποδίστριας