Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἐρημίτης

Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ Ἐρημίτης καὶ Θαυματουργὸς

  Ο Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ Ἐρημίτης καὶ Θαυματουργὸς εἶναι ἄγνωστος στοὺς Συναξαριστές. Στοιχεῖα γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ καθὼς καὶ τὴν Ἀκολουθία του, ἔγραψε ὁ Ἀνδρέας ὁ Ἱδρωμένος ὁ Ὑπάργιος (+ 1847).

Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὰ στοιχεῖα αὐτά, ὁ Ὅσιος αὐτὸς καταγόταν ἀπὸ τὸ χωριὸ Μονοδένδρι τῆς Ἠπείρου καὶ ἔζησε στὰ χρόνια του βασιλιᾶ Μιχαὴλ Β’ τοῦ Κομνηνοῦ δεσπότη τῆς Ἠπείρου (1234 – 1271 μ.Χ.). Κατὰ ἄλλους ὅμως, γεννήθηκε στὸ χωριὸ Σιβίστα τῆς Εὐρυτανίας, ποὺ βρισκόταν στὸ βουνὸ Καλάνα καὶ ποὺ τώρα εἶναι βυθισμένο στὴν τεχνητὴ λίμνη τῶν Κρεμαστῶν καὶ ἀφοῦ ἐνηλικιώθηκε πῆγε στὸ Μονοδένδρι τῆς Ἠπείρου.

Ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε ἡδονὲς χρημάτων, περιουσίας καὶ συζύγου, κατοίκησε στὴν ἔρημο. Ὡς ἡσυχαστήριο τοῦ ἐπέλεξε μᾶλλον τὸν τόπο γύρω ἀπὸ τὰ μοναστήρια τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ τοῦ Προφήτη Ἠλία στὸ Μονοδένδρι, ἐνῶ ἀργότερα κατέφυγε σὲ κάποιο σπήλαιο στὴν Καλάνα. Ἐκεῖ, μὲ ἄσκηση καὶ προσευχὴ ἁγίασε τὴ ζωή του καὶ ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Ὁ Κύριος, κατὰ τὸν βιογράφο του, ἔδωσε θαυμαστὸ σημεῖο, κατὰ τὴν κοίμηση τοῦ Ὁσίου, γιὰ νὰ τὸν δοξάσει: «Οὐράνιο φῶς καὶ ἀναμμένες λαμπάδες κατέβαιναν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ στὸ σημεῖο ποὺ βρισκόταν τὸ τίμιο λείψανό του». Μόλις πληροφορήθηκε τὸ γεγονὸς ἡ βασίλισσα τῆς Ἄρτας, Ἁγία Θεοδώρα, συγκέντρωσε τὴν σύγκλητο καὶ μετέβησαν στὸ μέρος ποὺ βρισκόταν τὸ ἱερὸ λείψανο καὶ τὸ ἐνταφίασαν ἔξω ἀπὸ τὸ σπήλαιο μὲ τιμὲς καὶ εὐλάβεια. Ἔδωσε δὲ ἐντολὴ νὰ κτίσουν ναὸ πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου.

Ἡ μνήμη τοῦ τιμᾶται στὶς 15 Μαίου ἑκάστου ἔτους

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος ά Τῆς ἐτήμου πολίτης

Τῆς Καλάνης οἰκήτωρ καὶ ἐν σώματι Ἄγγελος, καὶ Χαλκιοπούλου τὸ κλέος, δόξα Βάλτου καὶ καύχημα, ὑπάρχεις ὡς Ἀνδρέα ἀληθῶς, διὸ καὶ εὐφημοῦμεν σὲ πιστῶς· θεραπεύεις γὰρ νοσοῦντας, καὶ πειρασμῶν λυτροῦσαι τοὺς βοώντας σοί· δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διά σου πάσιν ἰάματα.