ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τά λόγια τοῦ Κυρίου πού ἀκούσαμε σήμερα στό Εὐαγγέλιο, Χριστιανοί μου, δίνουν τή λύση σέ ἕνα σημαντικό ἐρώτημα πού ἀπασχολεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους, τόσο αὐτούς πού ἀγωνίζονται συνειδητά μέσα στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ὅσο καί ἐκείνους πού ἀντιμετωπίζουν μέ ἕνα κριτικό πνεῦμα ἤ ἀρνοῦνται τή διδασκαλία της. Ἡ περικοπή βάζει μπροστά μας τό θέμα τῶν ὁρίων ἀνάμεσα στήν πνευματική ζωή καί στήν καθημερινή μέριμνα τοῦ βίου. Εἶναι γεγονός ὅτι πολλοί ἀπό ἐμᾶς ἔχουν σαφῶς διαχωρισμένα στό μυαλό τους τά πνευματικά – θρησκευτικά τους καθήκοντα ἀπό τή μέριμνα καί τόν ἀγῶνα τῆς καθημερινότητας. Πιστεύουν ὅτι ἡ προσπάθεια γιά τήν ἐπιβίωση δέν βρίσκεται σέ καμμιά σχέση μέ τήν πνευματική τους κατάσταση. Ἔτσι, τό ἄγχος τῆς καθημερινότητας, τό ἀγωνιῶδες κυνηγητό τῆς ἐπιβίωσης γίνεται πάθος, εἴτε ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλούσιος, εἴτε φτωχός. Στήν ἱεράρχηση τῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς του, τοποθετεῖται πρῶτα ὁ ἀγῶνας τῆς ἐπιβίωσης.  Στό φτωχό εἶναι ἡ ἀγωνία γιά τά ἀπαραίτητα, στόν πλούσιο ἡ ἀγωνία γιά τή διατήρηση ἤ τήν αὔξηση τῶν ἀγαθῶν.
Ἀσφαλῶς καί μᾶς ἀφορᾶ ὅλους, ἡ μέριμνα τοῦ βίου, εἰδικά στά δύσκολα αὐτά χρόνια πού περνᾶμε. Ὁ Χριστός μας δέν παραβλέπει τήν ἀνάγκη τῆς φροντίδας γιά τίς ὑλικές μας ἀνάγκες.  Μήν ξεχνᾶμε τό θαῦμα μέ τούς πέντε ἄρτους καί τά δύο ψάρια.  Ἔπρεπε οἱ ἄνθρωποι ἐκτός τῆς πνευματικῆς τροφῆς τῶν λόγων Του νά χορτάσουν καί ὑλικά.  Μᾶς ζητᾶ ὅμως νά ζήσουμε μαζί Του καί μᾶς ρωτάει «γιατί τόσο Ἄγχος;  Ἄς σᾶς διδάξουν τά ἀγριόκρινα πώς μεγαλώνουν:  δέν κοπιάζουν οὔτε ὑφαίνουν.  Ἄν ὅμως ὁ Θεός ντύνει ἔτσι το ἀγριόχορτο, πού σήμερα ὑπάρχει καί αὔριο θά τό ρίξουν στή φωτιά, δέν θά φροντίσει πολύ περισσότερο γιά ἐσᾶς, ὀλιγόπιστοι;»
Τό βασικό μήνυμα πού βγαίνει ἀπό αὐτούς τούς λόγους εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη πού θά πρέπει νά δείξουμε στό Θεό. Ἐδῶ ὅμως ἔχουμε ἕνα ἔλλειμμα. Δυσκολευόμαστε νά δείξουμε τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη μας στό Θεό. Κρατᾶμε κάτω ἀπό τό δικό μας ἔλεγχο κάθε φροντίδα, κάθε μέριμνα τῆς ζωῆς ἐπειδή πιστεύουμε ὅτι μόνο ἐμεῖς θά βγάλουμε εἰς πέρας κάθε δυσκολία. Χριστιανοί μου, ὅλα ὅσα ἔχουν σχέση μέ τή φροντίδα γιά τή ζωή μας, ὅπως μᾶς λέει ὁ Κύριός μας, θά προστεθοῦν καί θά ἐξομαλυνθοῦν φτάνει νά γνωρίζουμε ποιός εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς ζωῆς μας.  Αὐτός ὁ πλοῦτος δέν εἶναι παρά ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, αὐτή πού βρίσκεται μέσα μας καί χρειάζεται νά τήν ἀνακαλύψουμε.  Εἶναι ἡ ταπείνωση, ἡ μετάνοια καί ἡ διακονία τοῦ συνανθρώπου, πού ὑπαγορεύει ἡ ἀγάπη. Ἄν συμπορευθοῦμε λοιπόν μαζί μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό τόν Ἐσταυρωμένο καί Ἀναστάντα, ἄν τόν γευθοῦμε μέ τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας τότε πραγματικά θά μπορέσουμε νά ἀποθέσουμε σέ Αὐτόν κάθε μέριμνα τοῦ βίου καί νά ἀπελευθερωθοῦμε ἀπό τό ἄγχος τῆς καθημερινότητας. ΑΜΗΝ.
Εκ του Γραφείου Τύπου της Μητροπόλεως