ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022

 

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Ἡμέρα ἰδιαίτερη ἡ σημερινή, ἡμέρα ξεχωριστή, καθώς ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων θεωρεῖται μητρόπολη πασῶν τῶν ἑορτῶν. Εἶναι ἡμέρα μοναδική καί σημεῖο ἀναφορᾶς γιά ὅποιον μπορεῖ νά πλησιάσει τή νοητή Βηθλεέμ, ἔχοντας τή δυνατότητα νά συλλάβει τό μεγαλεῖο τῆς κενώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καί τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του.

Γυρνώντας 2022 χρόνια πίσω, συναντοῦμε μία κοινωνία, ἡ ὁποία, προσκυνώντας τά εἴδωλα, εἶχε θεοποιήσει τά ἀνθρώπινα πάθη, ἐπιδιώκοντας νά ἐπαναπαύει καί νά ἡρεμεῖ τή συνείδησή της ἀπό κάθε ἔλεγχο προερχόμενο ἀπό τίς ἀστοχίες, τά λάθη καί τίς κακίες της. Ὁ ἄνθρωπος ἦταν εἶδος ἐμπορεύσιμο, καθώς οἱ δυνατοί τόν ἔσερναν στά σκλαβοπάζαρα, εἶδος ἐκμετάλλευσης, ἕνα ἁπλό εἶδος ζωῆς, τό ὁποῖο μποροῦσε νά προσφερθεῖ ὡς θυσία σέ κάποιο ψεύτικο Θεό, μά καί νά ταφεῖ ζωντανό δίπλα σέ κάποιον ἐπώνυμο νεκρό. Τότε ἀκριβῶς ἦρθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου καί καθώς ὁ Πατήρ ηὐδόκησε, ἐγένετο Σάρξ ὁ Λόγος καί ἡ Παρθένος ἔτεκε Θεόν ἐνανθρωπήσαντα. Τό γεγονός αὐτό θά σηματοδοτήσει μιά νέα ἀρχή γιά τήν κοινωνία, μιά νέα φιλοσοφία ζωῆς, πού θά φέρει τόν ἄνθρωπο πιό κοντά στό Θεό καί στό συνάνθρωπο. Κι ἐνῶ, μέχρι λίγες δεκαετίες πρίν, βιώναμε τήν κοινωνική συνοχή, τό σεβασμό, τήν ἀγάπη, τήν εὐσέβεια, τή φροντίδα καί τήν συμπαράσταση στόν πόνο τοῦ ἄλλου, σήμερα ἀποξενωθήκαμε καί αὐτοαπομονωθήκαμε ἐπικίνδυνα. Λίγο ἤ πολύ ὅλοι μας βιώνουμε τήν κατάντια τῆς κοινωνίας μας. Πόλεμοι, ἐνδοοικογενειακή βία, αὐτοκτονίες, φτώχεια, φορτία δυσβάσταχτα στίς πλάτες τῶν ἀνθρώπων καί μεῖς ἀπομακρυσμένοι ἀπό τό γείτονά μας, συχνά τοῦ ἀρνούμαστε καί τήν καλημέρα.

Ἀπευθυνόμαστε λοιπόν στόν Ἅγιο Θεό μας προσευχητικά καί τόν παρακαλοῦμε νά εὐδοκήσει πάλι καί νά βρεῖ τόν τρόπο νά φωτίσει τούς δυνατούς τῆς γῆς, οὕτως ὥστε νά σταματήσουν τήν ἐκμετάλλευση καί τήν παραπληροφόρηση τῶν λαῶν καί μεῖς, στεκόμενοι μπροστά στή φάτνη τῆς Βηθλεέμ, νά εἰρηνεύσουμε ἐσωτερικά, νά συγχωρήσουμε ὅσους μᾶς ἐνόχλησαν καί νά γίνουμε οἰκτίρμονες, καθώς καί ὁ Πατήρ ἡμῶν ὁ Ουράνιος οἰκτίρμων ἐστί.

 

Καλά καί μέ Χριστό Χριστούγεννα

Καλή καί εὐλογημένη νέα χρονιά.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο Καρπενησίου Γεώργιος