ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΠΑΣΧΑ 2022

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΠΑΣΧΑ  2022

«Δεῦτε λαοί ὑμνήσωμεν καί προσκυνήσωμεν Χριστόν, δοξάζοντες Αὐτοῦ τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν».

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Ζώντας σέ μιά ἐποχή πόνου, δοκιμασιῶν, ἀβεβαιότητος, ἀκόμη καί ἀπελπισίας, συμπορευτήκαμε τίς μέρες πού πέρασαν μέ τόν Κύριό μας, ὁ ὁποῖος, μετά τίς ἐπευφημίες καί τό «ὡσσανά – εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος», ἄκουσε τό «ἆρον ἆρον σταύρωσον Αὐτόν». Εἴδαμε τόν Κτίστη καί Δημιουργό τῶν ἁπάντων νά συλλαμβάνεται, νά καταδικάζεται ἄδικα, νά βασανίζεται καί στό τέλος καρφωμένος νά πεθαίνει πάνω στό Σταυρό. «Ὁ Κτίστης τοῦ κόσμου εἰς χεῖρας ἀνόμων παραδίδοται καί ἐπί ξύλου ἀνυψοῦται ὁ φιλάνθρωπος, ἵνα τούς ἐν ἄδῃ δεσμώτας ἐλευθερώσῃ». Καί ὄντως σήμερα ἑορτάζουμε τοῦ θανάτου τήν λύτρωση, τοῦ ἄδου τήν καθαίρεση, τή νίκη τοῦ Φωτός ἐπί τοῦ σκότους, σήμερα ἡ ἐλπίδα κυριαρχεῖ ἐπί τῆς ἀπελπισίας, ἡ χαρά ἐπί τοῦ πόνου.

Ἀπεμπολήσαμε ἀδελφοί μου τήν πίστη τῶν πατέρων μας, τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ μας, τήν ἀγάπη μας σέ Θεό καί ἀνθρώπους. Πιστέψαμε πώς ὑπάρχουμε μόνον ἐμεῖς καί πώς οἱ ἄλλοι ὑπάρχουν μόνο για νά μᾶς ὑπηρετοῦν. Δέν ἀκούσαμε τόν Κύριό μας, ὁ ὁποῖος δέν ἦλθε νά Τόν διακονήσουμε, ἀλλά νά μᾶς διακονήσει καί νά πεθάνει, μετά ἀπό φρικτά βασανιστήρια, γιά τή δική μας ἀγάπη. Ἀκούσαμε καί πιστέψαμε λόγια βλάσφημα γιά Κεῖνον, ὁ ὁποῖος μᾶς εἶπε πώς ἄν θέλουμε νά εἶναι μαζί μας καί ἐμεῖς μαζί Του, θά πρέπει νά τρῶμε τό Σῶμα Του καί νά πίνουμε τό Αἷμα Του. Ἐμεῖς πιστέψαμε πώς κοινωνώντας Τον, κινδυνεύουμε νά ἀσθενήσουμε. Εἶναι δυνατόν Αὐτός πού εἶναι ἡ Ζωή νά φέρνει τόν θάνατο; Αὐτός πού θεράπευσε καί θεραπεύει τόσες ἀνίατες ἀσθένειες νά φέρνει τήν ἀσθένεια καί τόν πόνο; Αὐτός πού εἶναι τό Φῶς νά φέρνει τό σκοτάδι;

Ἄς ἀκούσουμε ἀδελφοί τόν Ἱερό Χρυσόστομο νά μᾶς λέει «εἴ τις εὐσεβής καί φιλόθεος, ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καί λαμπρᾶς πανηγύρεως. Πάντες ἀπολαύσατε τόν πλοῦτον τῆς χρηστότητος. Σήμερον χαίρουσιν ἄγγελοι καί ἄνθρωποι καί ζωή πολιτεύεται». Ἄς ἀποβάλλουμε ἀδελφοί μου ὅ,τι μᾶς φοβίζει, ὅ,τι μᾶς κλονίζει κι ἄς πλησιάσουμε ἀληθινά Αὐτόν πού εἶναι ἡ Ζωή, τό Φῶς, ἡ Χαρά, ἡ Ἐλπίδα καί ἡ Ἀγάπη.

Χριστός Ἀνέστη.

 

Μέ ἀναστάσιμες εὐχές

Ὁ  Μητροπολίτης  σας

Ὁ Καρπενησίου Γεώργιος