ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΩΣΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Α΄Διοίκησις

Ἕδρα:  Τ.Κ. 361 00 Καρπενήσιον – Δημοκρατίας 1.

Τηλέφωνα: Μητροπολίτου 22370.22.277, Γραφείων 22370.22191, fax: 22370.23993,               e-mail: imkarpenisiou@yahoo.gr

Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος : πανοσιολ. ἀρχιμανδρίτης π. Ἱλαρίων Λιάσκος.

Συμβούλια: 1)Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης καί μέλη οἱ: ἀρχιμ. Γεράσιμος Τσιρώνης, πρωτοπρ. Παναγιώτης Ἀθανασιᾶς, κ. Δημήτριος Καρφῆς, Δικηγόρος, κ. Βασίλειος Καμαρέτσος, Διευθυντής Δ.Ο.Υ., κ.Βασίλειος Μαντέκας, Πολιτικός Μηχανικός, κ. Στέργιος Γκαρίλας, Ἐκκλησια-στικὸς Σύμβουλος καὶ ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 2) Ἐπισκοπικὸν Δικα-στήριον: Πρόεδρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης καί μέλη οἱ: πρωτοπρ. Γεώργιος Χρυσαφογεῶργος,πρωτοπρ.Νικόλαος Ἀζακᾶς.3) Τοπικὸν ΤΠΟΕΚΕ: πρωτοπρ. Νικό-λαος Σταμούλης καὶ κ. Ἰωάννης Ἀνδρεάκης, Λογιστὴς.

Γραμματεὺς: κ. Ἰωάννης Ἀνδρεάκης 22370.22.191 καὶ Ἐκκλησιαστικὸς Ὑπάλληλος: κ. Ἀθανάσιος Παπαιωάννου.

Ἐνοριακοὶ Ναοὶ 97. Ἰδιωτικοὶ Ναοὶ 1. Μοναστηριακοὶ Ναοὶ 15. Κληρικοί: Ἱεροκῆρυξ : 1. Ἐφημέριοι ΠΕ: 19 , ΤΕ: 3 , ΔΕ: 27, ΥΕ: 5. Ἄγαμοι 9, Ἔγγαμοι 45. Σύνολον: 54.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

α.Γραφεῖον Νεότητος καὶ οἰκογενείας:Πρωτοπρ.Κων/νος Λιάπης

β.Γενικὸν Φιλόπτωχον Ταμεῖον:Πρωτοπρ.Εὐάγγελος Πλατῆς

γ.Γραφεῖον Πολιτισμικῆς Κληρονομιᾶς:Πρωτοπρ. Εὐστάθιος Τριβυζᾶς

δ.Ὑπεύθυνος τράπεζας αἵματος:Πρωτοπρ.Κων/νος Μακράκης

ε.Γραφεῖον Τύπου:Ἀρχιμανδρίτης Νήφων Συριανὸς-Ἱεροκῆρυξ

 

 Β’. Π ν ε υ μ α τ ι κ ή   Δ ι α κ ο ν ί α

—Θεῖον Κήρυγμα: 1) Ὁ Ἱεροκῆρυξ Ἀρχιμ. π. Νήφων Συριανὸς  2) Οἱ Θεολόγοι Κληρικοὶ καὶ οἱ δυνάμενοι ἐκ τῶν Ἐφημερίων.

—Ἱερὰ Ἐξομολόγησις: Ἐν Καρπενησίω τακτικῶς, εἰς δὲ τὰς λοιπάς Ἐνορίας κατὰ περι-

όδους.

—Γραφεῖον Νεότητος καὶ Οἰκογενείας.

—Κατηχητικὰ Σχολεῖα.

—Σχολὴ Ἐκκλ. Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Δημ. Κυφιώτης» εἰς τὸ Πνευματικὸν Κέντρον τοῦ Ἱ. Ν. τῶν Εὐρυτάνων Ἁγίων. Πρόεδρος ὁ Σεβασμιώτατος. Διευθυντὴς ὁ πρωτοπρ. Λάμπρος Ἀνδρεάκης.

—Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς.

   Γ’. Φ ι λ α ν θ ρ ω π ι κ ή   Δ ι α κ ο ν ί α

—Γενικὸν Φιλόπτωχον Ταμεῖον καὶ καὶ Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα.

—Τράπεζα αἵματος.

   Δ’. Ἐ  κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή     Τ έ χ ν η

Μουσεῖα Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης ἐν ταῖς Ἱεραῖς Μοναῖς Προυσοῦ καὶ Τατάρνης καὶ εἰς τινάς Ἐνορίας.